Pressmeddelande

Återköp av aktier i Enea 26 april 2024

26 april 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 16 666 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 10 MSEK som tillkännagavs 25 april 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 26 april – 6 maj 2024 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-04-26 16 666 53,8686 897 774,09

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 858 231 stycken, varav 21 615 231 är stamaktier med 1 röst vardera och 243 000 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 916 719 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande totalt 1 159 719 aktier per den 26 april 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 698 512.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Stigberg, Finanschef
Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]