Pressmeddelande

Årsstämma i Enea AB

Årsstämman i Enea AB (556209-7146) den 26 mars 2009, beslöt i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag.

Vid årsstämman

 •          fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern-balansräkning
 •          beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition vilket innebär att ingen utdelning kommer att lämnas
 •          beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2008
 •          fastställdes i enlighet med valberedningens förslag antalet styrelseledamöter till sex och inga suppleanter
 •          fastställdes styrelse- och revisorsarvoden
 •          valdes styrelse enligt valberedningens förslag:
 • Kjell Duveblad (omval) Åsa Landén Ericsson (omval) Gösta Lemne (omval) Anders Lidbeck (nyval) Jon Risfelt (omval) Anders Skarin (omval) 

 •          valdes Anders Lidbeck till styrelsens ordförande
 •          beslutades i enlighet med valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning
 •          beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 •          bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm ("börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier i bolaget ska ske på annat sätt än på börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas.
 •          bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och endast i samband med företagsförvärv, besluta om nyemission om sammanlagt av högst tio procent av antalet utestående aktier på stämmodagen.
 •  I samband med efterföljande konstituerande styrelsemöte tillträdde Per Åkerberg som bolagets verkställande direktör. För protokoll med bilagor, vänligen besök www.enea.com.