Pressmeddelande

Styrelsen i Enea föreslår utdelning till aktieägarna

Enea har de senaste åren inte lämnat någon utdelning. Fastställandet av höjda avkastningskrav, motsvarande en rörelsemarginal om 20 procent för Software och 10 procent för Consulting, ett starkt kassaflöde och en stor nettokassa i kombination med en stabil finansiell ställning, gör sammantaget att styrelsen nu bedömer det rimligt och önskvärt att åter ge utdelning till aktieägarna. För året 2009 föreslår styrelsen att en engångsutdelning om totalt 26.030.507 kr lämnas, motsvarande 1,50 kr/aktie, exklusive det belopp som belöper på bolagets innehav av egna aktier. I tillägg till detta avser styrelsen, som tidigare kommunicerats, föreslå årsstämman en fortsättning på det återköpsprogram som antogs vid årsstämman 2009. Under 2009 har 536.270 aktier återköpts motsvarande ett totalt belopp om 21,8 mkr.

Långsiktig utdelningspolicy
För 2010 och framåt har Styrelsen också beslutat anta en långsiktig utdelningspolicy innebärande att minst 30 procent av resultat före engångsposter och efter schablonskatt skall delas ut till aktieägarna. 

Kapitalstruktur
För att Bolaget ska kunna fortsätta att utvecklas också genom förvärv kan Bolaget över tiden komma att vara nettoskuldsatt. För ett bolag av Eneas karaktär, där utveckling och försäljning av mjukvara utgör en väsentlig del av verksamheten, är bibehållandet av en stark finansiell ställning av stor vikt. Styrelsen kommer därför vid varje tillfälle att beakta Bolagets långsiktiga finansieringsbehov.