Pressmeddelande

Ordinarie bolagsstämma i Enea AB

Ordinarie bolagsstämman i Enea AB (556209-7146) den 19 maj 2005, beslöt i enlighet med styrelsens respektive nomineringskommitténs förslag.

Vid ordinarie bolagsstämma i Enea AB • fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning • beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att ingen utdelning sker • beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2004 • fastställdes antalet styrelseledamöter till sex (6) och antalet suppleanter till noll (0) enligt nomineringskommitténs förslag • fastställdes styrelse- och revisorsarvoden • valdes följande till ny styrelse enligt nomineringskommitténs förslag: Staffan Ahlberg (omval) Jon Risfelt (omval) Åsa Landén Ericsson (omval) Jan Rynning (omval) Gösta Lemne (omval) Anders Skarin (nyval) • valdes Staffan Ahlberg till styrelsens ordförande • beslutades att tillstyrka nomineringskommitténs förslag till valberedning (tidigare nomineringskommitté) • beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till ny bolagsordning. • bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om sammanlagt högst 18 215 686 aktier, envar aktie om nominellt fem (5) öre. Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med högst 910 784 kr 30 öre från 18 215 686 kr 20 öre till 19 126 470 kr 50 öre, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst fem (5) procent • bemyndigades styrelsen att överlåta 59 880 egna aktier via Stockholmsbörsen Styrelsen