Pressmeddelande

Ökat fokus i Eneas nya strategi

Som ett led i att öka tillväxt och lönsamhet skapar Enea två affärsområden, Software och Consulting.

Enea® inför en fokuserad strategi med två självständiga affärsområden. Affärsområde Software, som omfattar Enea's globala mjukvaruaffär och relaterade tjänster, fokuserar på företagets starka position inom realtidsoperativsystem (RTOS) där Enea är världsledande leverantör till telekomindustrin. Affärsområde Consulting utgörs av konsultverksamheter i Sverige, Rumänien och USA och fokuserar på lokal expertkompetens kombinerad med off-shoring. Därmed ges ökat utrymme för respektive affärsområde att utvecklas och uppnå ökad omsättningstillväxt med målet att nå 20 % lönsamhet inom Software och 10 % för Consulting.

Enea Software
Realtidsoperativsystemet OSE är Eneas dominerande produkt och utgör idag 46% av försäljningen inom Software. OSE har under åren 2006 till 2008 visat en sammanlagd försäljningstillväxt om 31%. 

Den globala RTOS-marknaden är under tillväxt och förändring. Ny avancerad hårdvara baserad på multicore-teknik introduceras för att möta behovet av ökad prestanda och lägre kostnad för inbyggda system. Tekniken används bland annat av utrustningstillverkare inom telekom för att kunna hantera delar av den ökande IP-trafiken i nätverken. Multicore ställer nya och höga krav på operativsystem och applikationer för att ta tillvara på fördelarna.  

Enligt marknadsanalysföretaget VDC beräknas tillväxten för operativsystem och verktyg för multicore uppgå till mer än 40 % per år. Enea ökar nu konkurrenskraften genom att koncentrera sina investeringar inom utveckling, marknadsföring och försäljning inom detta område.  

Enea har tidigare lanserat flera produktnyheter inom multicore under 2009. Enea har också förstärkt närvaron i Asien successivt under 2009 genom en utökning av RTOS-specialister på kontoren i Shanghai och Peking för att stödja kundernas lokala utvecklingsorganisationer.

På senare tid har globala leverantörer av halvledare visat ett ökat intresse för RTOS-marknaden. Enea drar fördel av denna utveckling genom att förstärka samarbeten med utvalda halvledarleverantörer och på så sätt möjliggöra ytterligare försäljningstillväxt.

"Enea har en ledande position på RTOS-marknaden. Marknaden är mycket intressant och vi ser stora möjligheter för tillväxt inom detta område också tack vare det starkt framväxande behovet av nya operativsystem för multicore." säger Anders Lidbeck, ordförande i styrelsen för Enea, och fortsätter: "Vi fokuserar nu hela Enea på de områden där vi är ledande, för att utveckla och förstärka vår marknadsposition och i och med detta skapa ännu bättre förutsättningar för god tillväxt och lönsamhet." 

Enea Consulting
Konsultverksmaheten utgör en betydande del av Enea och har under perioden 2006 till 2008 visat en tillväxt om 29%. Verksamheten är specialiserad på utveckling av inbyggda system och annan mjukvara där Enea har mångårig erfarenhet och expertis.  

Den nya strategin för affärsområde Consulting innebär att öka marknadsfokus för de olika lokala affärerna inom sina etablerade industri- och specialistområden. Vidare införs en ökad grad av självständighet för att öka konkurrenskraft och flexibilitet i de lokala marknaderna.

Konsultverksamheten, med kontor i Sverige, Rumänien och USA har specifik industrikompetens inom mobiltelefoni, telekominfrastruktur, flyg- samt fordonsindustri. Etablerade specialistkompetenser är realtidssystem, test, Linux, Android, Autosar samt certifieringsstandarder såsom DO-178B.

"Den lokala konsultaffären skiljer sig i väsentliga delar från vår globala mjukvaruaffär. Respektive affärsområde optimeras nu för att bättre ta vara på sina egna unika affärsmöjligheter samtidigt som vi kan anpassa kostnadsnivåerna" säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för Enea.