Pressmeddelande

Minskat antal aktier och röster i Enea AB (publ)

Enea AB:s årsstämma 2017 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökade antalet aktier i Enea AB tillfälligt med 17 864 231 aktier under maj till sammanlagt 35 728 462 aktier. Detta har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 31 maj 2017.

De 17 864 231 nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom ramen för det pågående inlösenförfarandet med undantag för Enea AB:s egna 314 760 inlösenaktier som har dragits in utan återbetalning, varefter antalet aktier och röster i Enea AB nu, efter inlösenförfarandet, uppgår till 17 864 231, det vill säga samma antal som före aktiespliten.

Denna information är sådan information som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2017,
kl. 8:00 CEST.