Pressmeddelande

Kommuniké från Enea AB:s årsstämma 2018

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum tisdagen den 8 maj 2018, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin omvaldes som styrelseordförande. Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson, Åsa Sundberg och Gunilla Fransson omvaldes till ledamöter i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 785 000 kronor att fördelas med 480 000 kronor till ordföranden, med 225 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 30 000 kronor till två ledamöter samt 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura. 

Valberedningen
Stämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2019. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill årsstämman år 2019. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att emittera aktier till ett antal som motsvarar högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till stämman. Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2018”). LTIP 2018 omfattar totalt cirka 7 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Det specifika syftet med LTIP 2018 är att erbjuda ledningen i det nyligen förvärvade bolaget Open Wave Mobility, och några medlemmar av bolagsledningen i Enea som inte deltog i LTIP 2017, ett långsiktigt incitament. Ingen av deltagarna i LTIP 2017 kommer att omfattas av LTIP 2018. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Intjänandeperioden för LTIP 2018 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Bolagets genomsnittliga årliga omsättningstillväxt, genomsnittliga årliga ökning av rörelseresultatet och genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie under 2018-2020. Deltagarens maximala bruttovärde per aktierätt är begränsad till 312 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig aktiekurs för Bolaget under de tio dagarna närmast efter offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké den 8 februari 2018. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2017 är begränsat till 180 000, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

Stämman beslutade vidare att högst 180 000 aktier i Bolaget får överlåtas till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla aktier samt att överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster.

Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.