Pressmeddelande

Kommuniké från Enea ABs årsstämma 2016

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum tisdagen den 10 maj 2016,
kl. 16.30 i
Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av 4,20 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som styrelseordförande. Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson och Åsa Sundberg omvaldes till ledamöter i styrelsen samt valdes Gunilla Fransson till ny ledamot i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 680 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv
Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman år 2017, i syfte av att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 4,20 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital med 247 915 kr genom makulering av sammanlagt 222 346 aktier. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman styrelsens förslag om att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 10 maj, 2016 kl. 18:10.

För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected]

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: +46 8 50 71 50 05
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com eller kontakta oss via [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.