Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Stockholm, Sverige, 28 mars 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019, kl 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm. Registrering från kl 15.30.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 29 april 2019 kl. 17.00. Anmälan görs per post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08 507 140 00 eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.enea.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad måndagen den 29 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid underrätta förvaltaren härom.

Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

  1.   Öppnande av årsstämman

  2.   Val av ordförande vid årsstämman

  3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

  4.   Godkännande av dagordning

  5.   Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare

  6.   Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

  7.   Verkställande direktörens anförande

  8.   Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse

  9.   Beslut om

      a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

      b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

      c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

   10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

   11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

   12. Val av

      a) styrelse

      b) ordförande i styrelsen

      c) revisor

   13.  Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning

   14.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

   15.  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

   16.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion.

   17.  Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier 

   18.  Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag


Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 10-13)

Valberedningen (”VB”) inför årsstämman 2019 utgörs av Per Lindberg, Karl G Högtun (DNB Asset Management), Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Skarin väljs att leda årsstämman 2019.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

Enligt VB:s förslag ska arvode till styrelsen utgå med sammanlagt 1 915 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till ledamot.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av ledamöterna Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Gunilla Fransson och Anders Skarin samt nyval av Birgitta Stymne Göransson samt Anders Lidbeck. Anders Lidbeck föreslås som styrelseordförande. Tidigare ledamoten Åsa Sundberg lämnade i februari 2019 styrelsen på egen begäran och ledamoten Torbjörn Nilsson har avböjt omval.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2019 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare . Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen. 

Principer

Bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor i syfte att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den samlade ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och aktierelaterad ersättning.

Såväl den fasta som rörliga lönen fastställs årligen på individuell nivå. Den rörliga lönen har ett fastställt tak. Med undantag för verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare kan den rörliga lönen inte överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på utfall i förhållande till årligen fastställda mål avseende framför allt Bolagets omsättning och rörelseresultat samt individuella mål anpassade efter respektive befattningshavare. Om målen uppnås utgår 50 procent av den maximala rörliga lönen, men om målen överträffas kan upp till 100 procent av den rörliga lönen utgå.

Ledande befattningshavare kan ges möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämma, vilket innebär att ersättning även kan utgå i form av aktierelaterad ersättning, under förutsättning att det aktiebaserade incitamentsprogrammets mål och övriga villkor uppfyllts.

Modell för rörlig lön liksom fastställande av utfall av rörlig lön för ledande befattningshavare beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Pensionsavtal  

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av fast lön.

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om sex månader gentemot Bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i Bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2020, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 1 965 023 aktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya aktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) för Enea AB (publ) (”Enea”) och om överlåtelse av egna aktier enligt punkterna A och B nedan.

 A. LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

A.1         LTIP 2019 i sammandrag  

Det huvudsakliga motivet till att inrätta LTIP 2019 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2019 bedöms vidare underlätta för Enea att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2019 omfattar totalt cirka 25 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Eneakoncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att vissa specifika prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av Eneas vinst per aktie. Maximalt antal aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 438 000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Enea.

A.2         Deltagare i LTIP 2019

LTIP 2019 omfattar cirka 25 anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Eneas verkställande direktör, den andra kategorin omfattar övriga personer i Eneas utökade ledning (cirka nio personer) och den tredje kategorin omfattar andra nyckelpersoner som bedöms ha en direkt påverkan på Eneas omsättning och resultat (cirka 15 personer).

Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Enea när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.

A.3         Antal aktierätter samt intjänandeperiod

Antalet aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende på vilken kategori som deltagaren tillhör. Deltagaren i den första kategorin kan bli tilldelad 42 000 aktierätter, deltagare i den andra kategorin kan bli tilldelade 24 000 aktierätter och deltagare i den tredje kategorin kan bli tilldelade 12 000 aktierätter. Eventuell tilldelning av aktier i Enea med stöd av aktierätter ska normalt ske inom tio arbetsdagar efter offentliggörande av Eneas delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022.

A.4          Villkor för aktierätter

För aktierätterna ska följande villkor gälla:

 •  Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter bolagsstämman.
 •  Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
 •  Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Enea-koncernen under intjänandeperioden. För aktietilldelning krävs vidare att de prestationsrelaterade mål kopplade till utvecklingen av Eneas vinst per aktie uppnåtts av Enea på det sätt som beskrivs under punkt A.5 nedan.
 •  Enea kommer inte att kompensera deltagarna i LTIP 2019 för lämnade ordinarie utdelningar avseende de aktier som respektive aktierätt berättigar till.
 •  Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade extraordinära utdelningar) som en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 551 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig volymviktad aktiekurs för Enea under de tio handelsdagarna närmast efter offentliggörande av Eneas bokslutskommuniké den 7 februari 2019. Om värdet på Eneas aktie, vid tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje aktierätt berättigar till att minskas i motsvarande utsträckning.

A.5         Prestationsmål

Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på tillväxten i vinst per aktie under räkenskapsåren 2019–2021. Tillväxten i vinst per aktie ska mätas på ackumulerad nivå för hela perioden 2019-2021, varvid maximalt full tilldelning kan erhållas.

Utöver denna huvudprincip finns även en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudprincipen. I alternativregeln beräknas åren 2019, 2020 och 2021 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning kan erhållas baserat på tillväxten i vinst per aktie för respektive år.

Deltagarna ska erhålla tilldelning av aktier beräknat enligt det alternativ som ger det mest fördelaktiga utfallet för deltagarna.

Vid beräkningen av i vilken utsträckning som prestationsmålen uppfyllts ska styrelsen ha rätt att göra justeringar för att undvika påverkan av strukturella förändringar såsom förvärv och avyttringar samt extraordinära poster.

Huvudprincip – Mätperiod 2019-2021

Maximinivån som berättigar till full tilldelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2019-2021 uppgår till minst 29,27 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie med 15 procent i förhållande till utfall för 2018. Miniminivån för tilldelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2019-2021 uppgår till 24,26 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie med 5 procent i förhållande till utfall för 2018. Mellan minimi- och maximinivån tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden.

Alternativregel – Mätperiod för 2019, 2020 och 2021, respektive år

 •  Maximinivån för 2019, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2019 uppgår till minst 8,43 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2019 med 15 procent i förhållande till utfall för 2018). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2019 uppgår till 7,70 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2019 med 5 procent i förhållande till utfall för 2018).
 •  Maximinivån för 2020, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2020 uppgår till minst 9,69 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2020 med 32,25 procent i förhållande till utfall för 2018). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2020 uppgår till 8,08 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2020 med 10,25 procent i förhållande till utfall för 2018).
 •  Maximinivån för 2021, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2021 uppgår till minst 11,15 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2021 med 52,1 procent i förhållande till utfall för 2018). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2021 uppgår till 8,49 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2021 med 15,8 procent i förhållande till utfall för 2018).

Mellan minimi- och maximinivån för respektive år tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden.

A.6         Utformning och hantering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2019. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i Enea-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2019 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2019 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Eneas finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

A.7         Krav på långsiktigt ägande

För att ytterligare sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen anser styrelsen att det är positivt om deltagarna behåller de tilldelade aktierna (efter avdrag för tillämpliga skatter). Den vägledande principen för deltagande i kommande program är att verkställande direktören successivt över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 24 månaders grundlön och att medlemmar i koncernledningen över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 18 månaders grundlön.

A.8         Omfattning

Det maximala antalet aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 438 000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Enea. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2019 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Enea genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, extraordinär vinstutdelning eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande typer av incitamentsprogram.

A.9         Säkringsåtgärder

Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2019; antingen ett säkringsarrangemang (equity swap) med en bank för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av aktier i Enea till berättigade deltagare i LTIP 2019. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet då det bedöms vara kostnadseffektivare och mindre komplicerat. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Enea enligt punkt 14 på dagordningen samt besluta om överlåtelse av aktier i Enea som innehas av Enea enligt punkt B nedan. Om årsstämman inte godkänner styrelsens förslag enligt punkt B har styrelsen för avsikt att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en bank för att säkerställa Eneas skyldighet att leverera aktier enligt programmet.

A.10       Kostnader och värde

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 136,50 kronor. Uppskattningen baseras på en aktiekurs för Enea-aktien om 136,50 kronor. Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålet och en årlig personalomsättning om 10 procent samt en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent så uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2019, inklusive sociala avgifter, till cirka 29,1 miljoner kronor före skatt. På årsbasis motsvarar den totala uppskattade kostnaden för LTIP 2019 cirka 2,1 procent av Eneas totala personalkostnader under räkenskapsåret 2018. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 58,3 miljoner kronor före skatt.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Eneas aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

A.11       Effekter på viktiga nyckeltal

Baserat på ovanstående antaganden (inklusive ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålen) kan vid fullt deltagande i LTIP 2019 Eneas personalkostnader på årsbasis öka med 9,8 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). På proformabasis för 2018 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 5,2 procent på Eneas rörelseresultat och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,40 kronor. Styrelsen bedömer att de positiva effekterna på Eneas finansiella resultat som förväntas uppstå genom ett ökat fokus på att öka vinsten per aktie och möjligheten till tilldelning av aktier enligt programmet uppväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2019.

A.12       Beredning av förslaget

LTIP 2019 har beretts i samråd med externa rådgivare och har behandlats av ersättningsutskottet och vid styrelsemöten under våren 2019.

A.13       Andra incitamentsprogram i Enea

För en beskrivning av Eneas tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som fortfarande är utestående hänvisas till Eneas årsredovisning för år 2018 not 22 eller till Eneas hemsida, www.enea.com.

A.14       Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2019.

A.15       Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2019 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

 B. FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att årsstämman först fattat beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) i enlighet med punkt A ovan.

B.1         Överlåtelse av aktier i Enea till deltagare i LTIP 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Enea enligt följande.

 •  Högst 438 000 aktier i Enea får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, utdelningskompensation eller liknande bolagshändelser).
 •  Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier.
 •  Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2019. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Enea att överlåta aktier enligt förslaget.

B.2         Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt denna punkt B krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse
19 650 231 varav Bolaget har återköpt och är innehavare av totalt 314 760 egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.enea.se. Kopia av handlingarna översändes per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

———————–

Kista, mars 2019

Enea AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta:

Anders Skarin, Styrelseordförande

Telefon: +46 8 507 140 00

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

Telefon: +46 8 507 140 00

E-post: [email protected]

Renée Johnson, Executive Assistant

Telefon: +46 8 507 140 00

E-post: [email protected] 

 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.