Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Enea Aktiebolag

I enlighet med beslut av årsstämman den 7 maj 2024 har Enea Aktiebolag under maj 2024 dragit in 412 747 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram, samt samtliga 243 000 C-aktier som utgivits inom ramen för ett obsolet incitamentsprogram.

Per den 31 maj 2024 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 202 484, varav samtliga är stamaktier med en röst vardera.

För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enea Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 09.00 CEST.

Om Enea
Vi är en världsledande specialist på avancerad mjukvara för telekom och cybersäkerhet med en vision om att göra världens kommunikation säkrare och mer effektiv. Våra lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar kommunikation mellan företag, människor, saker och ting världen över. Vi finns på över 80 marknader och fler än 4,5 miljarder människor förlitar sig på vår teknik varje dag när de ansluter till mobila nätverk eller använder Internet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. Besök oss på enea.com