Pressmeddelande

Eneas delårsrapport: Juli – September 2010

Starkt kassaflöde och fortsatt positiv resultatutveckling

Under tredje kvartalet 2010 har Enea fortsatt förbättra resultatet. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 12,2 procent och rörelseresultatet till 20,2 MSEK.  Affärsområde Software redovisade stabil omsättning med förbättrat resultat under tredje kvartalet. Affärsområde Consulting uppvisade en något lägre omsättning än motsvarande kvartal föregående år, men med sin bästa marginal sedan den nya affärsområdesstrukturen skapades förra året. Detta beror främst på en förbättrad kostnadsstruktur i den nordiska organisationen jämfört med föregående år. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt  och bidrog till att förstärka Eneas goda finansiella ställning ytterligare.

Utsikterna för helåret 2010 är oförändrade. Enea förväntas uppvisa en stabil intäktsutveckling och ett väsentligt förbättrat rörelseresultat jämfört med 2009.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättning 166,1 (172,4) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Software 84,8 (83,3) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 95,2 (99,8) MSEK.
 • Rörelseresultat 20,2 (14,9) MSEK. I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår omstruktureringskostnader om 6,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt 10,9 (9,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 26,1 (-2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,63 (0,53) SEK.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättning 545,0 (582,6) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av ändrad redovisning av royalty vilket fick en negativ effekt på 7 MSEK under första kvartalet.
 • Intäkter för affärsområde Software 262,7 (248,7) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 323,0 (374,4) MSEK.
 • Rörelseresultat 50,3 (-17,2) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK under första kvartalet och omstruktureringskostnader om 6,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt 34,2 (-10,7) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 96,7 (34,4) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,95 (-0,60) SEK.


Per Åkerberg, VD och Koncernchef kommenterar:

”Enea har under tredje kvartalet fortsatt att leverera i enlighet med utsikterna för helåret. Lönsamheten har väsentligt förbättrats och Enea uppvisar sin högsta rörelsemarginal på mer än tio år.

Under föregående år  gjorde vi en rad anpassningar av verksamheten vilket resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas, vilket har resulterat i en allt lönsammare verksamhet med stabila intäktsnivåer. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 procent. På intäktssidan har vi inte nått upp till föregående års omsättningsnivåer och rapporterar en omsättning som var 3,7 procent lägre än tredje kvartalet föregående år, vilket beror på minskade intäkter från affärsområde Consulting.

Enea har under de senaste kvartalen haft en god finansiell ställning och under tredje kvartalet har den förstärkts ytterligare genom ett starkt kassaflöde på 26,1 MSEK från den löpande verksamheten.

Software

Affärsområde Software har haft en stabil intäktsutveckling med fortsatt förbättrade marginaler under kvartalet.  Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 procent.

Samarbetet med Freescale Semiconductors går fortsatt bra om än något långsammare framåt än vi initialt planerat.  Partnerskapet med Freescale innebär bl.a. gemensam bearbetning av kunder tillsammans med Free-scales globala säljkår. Vi  förväntar oss att kunna presentera en första affär som har partnerskapet som grund innan årets slut. 

Ett annat viktigt teknikområde för Enea är Linux. Våra kunder efterfrågar lösningar som omfattar både Linux och ett realtidsoperativsystem. Under kvartalet fördjupade vi därför samarbetet med NetLogic vilket resulterat i att vi nu kan erbjuda våra kunder en byggmiljö för att konfigurera sin Linuxdistribution.

Multicore är ett annat teknikområde av stor vikt för Enea. Kvartalets största affär värd 20 MSEK visar att vi fortsätter att vinna kundernas förtroende inom detta område. Affären inkluderade Eneas multicoreversion av operativsystemet OSE samt Enea Hypervisor, en teknik som möjliggör att flera operativsystem t.ex OSE och Linux kan köras parallellt på ett multicorechip.

Consulting

Affärsområde Consulting har förbättrat rörelsemarginalen, både jämfört med andra kvartalet och jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent för tredje kvartalet. Flertalet regioner har uppvisat en positiv utveckling och intäktsnivåerna har stabiliserats i övriga regioner. Återhämtningen går långsammare i Öresund än i övriga regioner.

Till sist

På lång sikt har Enea goda möjligheter att fortsätta utvecklas positivt och skapa långsiktiga aktieägarvärden, både genom organisk tillväxt och via förvärv. För 2010 har vi som ambition att ytterligare förstärka vår marknadsposition och fortsätta förbättra lönsamheten. De långsikta lönsamhetsmålen om 20 procents rörelsemarginal för affärsomårde Software samt 10 procents rörelsemarginal för affärsområde Consulting kvarstår.”

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/se/investors