Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari – mars 2010

Enea förbättrar resultatet

Under första kvartalet 2010 har Enea förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år då Enea gjorde en förlust. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 6,3 procent och resultatet före skatt till 11,9 MSEK.

Omsättningen har minskat med 10 procent vilket beror på en minskad leveranskapacitet inom affärsområdet Consulting. Affärsområde Software har uppvisat en positiv utveckling under kvartalet med kraftigt förbättrad lönsamhet. Utsikterna för helåret 2010 är oförändrade. Bolaget förväntas uppvisa en stabil intäktsutveckling och ett väsentligt förbättrat operativt resultat jämfört med 2009.

Första kvartalet

  • Nettoomsättning 186,3 (207,3) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av ändrad redovisning av royalty vilket fick en negativ effekt på 7 MSEK under första kvartalet.
  • Intäkter för affärsområde Software 86,8 (80,5) MSEK. 
  • Intäkter för affärsområde Consulting 112,8 (145,3) MSEK.
  • Rörelseresultat 11,8 (-36,7) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK.
  • Resultat efter skatt 8,7 (-25,2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten 4,1  (21,5) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,50 (-1,40) SEK.

 

Per Åkerberg, VD och Koncernchef kommenterar:

"År 2010 har inletts med ett Enea som har en väsentligt förbättrad intjäningsförmåga vilket även våra siffror visar. Vi har under föregående år gjort en rad anpassningar av verksamheten vilket resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas. Trots detta har vi lyckats hålla intäkterna för affärsområde Software på en stabil nivå och vi kan se att efterfrågan successivt kommer tillbaka på konsultsidan. Våra anpassningar återspeglas direkt på rörelseresultatet där vi vänt en förlust första kvartalet föregående år till en vinst på 11,8 MSEK för första kvartalet i år.

Den största affären under kvartalet kom från Japan. Kunden kommer att använda Eneas multicoreversion av operativsystemet Enea OSE samt relaterade produkter och tjänster för att utveckla delar av distributionsnätet för HDTV. Detta är ett bra exempel på en affär där vi kan använda vår kunskap inom telekom för att skapa nya affärsmöjligheter.

Enea har under de senaste kvartalen skapat en stark finansiell ställning vilket nu kommer aktieägarna till godo genom att årsstämman beslutade om en utdelning på 1,50 SEK per aktie.

Software

Affärsområde Software har haft en positiv utveckling under kvartalet.  Lönsamheten fortsatte att hålla sig på en bra nivå och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent. Det ligger i linje med affärsområdets långsiktiga marginalmål om 20 procent i och med de säsongsvariationer som finns inom affärsområdet med ett första kvartal som normalt är svagare än övriga kvartal.  Både nyförsäljningen av licenser och royalties uppvisade en stabil utveckling under kvartalet vilket är glädjande med tanke på de nedgångar i royalties vi har sett tidigare. 

På produktsidan har vi lanserat ett flertal nyheter inom multicore där vi erbjuder utökat stöd för diverse processorer. En av de produktnyheter som har stor potential på lång sikt är Enea Hypervisor vilket underlättar när kunden vill kombinera flera operativsystem på samma processor. Multicore är det stora teknikskiftet inom realtidsoperativsystem och bedöms vara ett viktigt tillväxtområde  framöver. Enea är väl positionerade för att ta aktiv del i denna utveckling och ta nya marknadsandelar.

Consulting

Affärsområde Consultings intäkter minskade under första kvartalet  vilket var väntat i och med den nerdragning av leveranskapacitet som gjordes under föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent jämfört med det långsiktiga målet om 10 procent. Efterfrågan ser ut att successivt återvända och Enea har en bra kombination av kompetens inom de områden som efterfrågas. Öresundsregionen är dock ett undantag där vi ser att återhämtningen än så länge går långsammare än övriga regioner.

Till sist

På lång sikt har Enea goda möjligheter att fortsätta utvecklas positivt och skapa långsiktiga aktieägarvärden, både genom organisk tillväxt och via förvärv. Marknadspotentialen inom multicore ser fortsatt lovande ut och vi har lanserat många viktiga produktnyheter under första kvartalet. För 2010 har vi som ambition att ytterligare förstärka vår marknadsposition."

Den fullständiga delårsrapporten finns på Eneas hemsida på www.enea.se