Pressmeddelande

Eneas Bokslutskommuniké 2010

Ett år med väsentligt förbättrat resultat

Under 2010 har Enea fokuserat på att förbättra resultatet. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 9,3 (-0,5) procent vilket är en väsentlig förbättring jämfört med föregående år.  Affärsområde Software har uppvisat en stabil intäktsutveckling under året som helhet med kraftigt förbättrad lönsamhet. Affärsområde Consulting har uppvisat minskade intäkter, vilket beror på den anpassning av organisationen till en lägre efterfrågan som genomfördes 2009. Trots detta har lönsamheten för affärsområdet förbättrats väsentligt. Omsättningen för koncernen har dock minskat under året med 6,6 procent. Enea har därmed uppnått målsättningen för 2010 om en väsentligt förbättrad intjäningsförmåga men når inte hela vägen mot målet om en stabil intäktsutveckling.

Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras under fjärde kvartalet och uppgick till 9,4 (6,7) procent.  Avslutningen på året var svag med minskad nettoomsättning under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Det positiva kassaflödet för helåret har ytterligare förstärkt koncernens finansiella ställning.

Bolagets bedömning för 2011 är att omsättningen kommer att öka jämfört med föregående år samt att lönsamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning 181,1 (195,1) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Software 84,4 (91,0) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 111,7 (113,6) MSEK.
 • Rörelseresultat 17,1 (13,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt 11,8 (14,9) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,8 (35,9) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,68 (0,85) SEK.

Helåret

 • Nettoomsättning 726,1 (777,7) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Software 347,1 (339,7) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 434,7 (488,0) MSEK.
 • Rörelseresultat 67,4 (-4,1) MSEK. Resultatet för 2010 belastas med omstruktureringskostnader om 6,8 MSEK och för 2009 med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK samt omstruktureringskostnader om 10,1 MSEK.
 • Resultat efter skatt 46,0 (4,2) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,1 (70,3) MSEK.
 • Resultat per aktie 2,65 (0,24) SEK.

Utdelning

Enligt bolagets utdelningspolicy ska minst 30 procent av resultatet efter skatt överföras till aktieägarna. Med hänsyn till Eneas starka finansiella ställning föreslår styrelsen årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 5,00 (1,50) SEK per aktie. Detta motsvarar en överföring uppgående till 87,0 (26,0) MSEK. Styrelsen föreslår att utdelningen genomförs via ett automatiskt inlösenförfarande.

Per Åkerberg, VD och Koncernchef kommenterar:

“Under 2010 har Enea återgått till att visa vinst och redovisade dessutom sin högsta rörelsemarginal på tio år. Detta har varit möjligt tack vare en rad anpassningar av verksamheten såsom en långsiktigt hållbar kostnadsstruktur t.ex genom fler medarbetare i lågkostnadsländer, samt ett tydligt internt fokus på lönsamhet. Rörelseresultatet för 2010 uppgick till 67,4 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent. På intäktssidan har vi inte nått upp till föregående års omsättningsnivåer och rapporterar en omsättning som var 6,6 procent lägre än 2009.

Försäljningen under fjärde kvartalet blev svagare än förväntat, till stor del på grund av ett antal affärer som skjutits över årsskiftet. Trots detta så levererade vi ett rörelseresultat och en rörelsemarginal som var väsentligt bättre än motsvarande period föregående år.

Eneas kassaflöde har utvecklats positivt under året och vi inleder 2011 med en ytterligare stärkt finansiell ställning.

Software

Affärsområde Software har uppvisat en stabil intäktsutveckling med en rörelsemarginal som landade på 14,4 procent för helåret jämfört med en förlust föregående år.

Samarbetet med Freescale Semiconductors har inte haft den utväxling under 2010 som vi hoppats på. Det går långsammare än vi förutspått att tillsammans bearbeta nya kunder. Vi är dock övertygade om att partnerskapet är rätt väg framåt och att försäljningen kommer att ta fart under 2011.

Under 2011 kommer vi förbättra vårt erbjudande ytterligare. Telekomföretag idag använder både ett realtidsopertivsystem och Linux och vi ska erbjuda kombinerade lösningar som hjälper kunden att bli ledande inom sitt område. Enea ska bli den ledande leverantören av operativsystem för inbyggda system.

Consulting

Affärsområde Consulting har förbättrat rörelsemarginalen under varje kvartal under året och avslutade med 8,1 procents marginal under fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen för helåret 2010 uppgick till 5,0 procent.

Våra kompetenscentra har fortsatt vara framgångsrika och Enea har lyckats profilera sig starkt inom områden som Android och M2M. Det är glädjande att se att detta avspeglar sig i nya affärer.

Den nordiska konsultverksamheten har utvecklats mycket positivt med kraftigt förbättrad lönsamhet med likvärdiga omsättningsnivåer per konsult som föregående år. Öresund, som länge har haft ett tuffare marknadsklimat än övriga Sverige, har avslutat året starkt vilket är mycket glädjande. Den amerikanska konsultverksamheten har uppvisat både tillväxt och förbättrad lönsamhet medan den rumänska konsultverksamheten har stabila intäkter med något förbättrad lönsamhet från redan höga nivåer.

Till sist

Bolagets bedömning för 2011 är att omsättningen kommer att öka jämfört med föregånde år samt att lönsamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt.”

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/se/investors