Pressmeddelande

Enea delårsrapport juli-september 2012

Omsättningstillväxt och väsentligt förbättrad lönsamhet

Enea fortsatte att visa tillväxt och förbättrad lönsamhet under tredje kvartalet. Enea har därmed redovisat ökad omsättning och förbättrade marginaler under samtliga tre kvartal under 2012.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 107,3 (101,1) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,1 procent. För årets nio första månader uppnåddes en tillväxt på 7,2 procent.

Övriga intäkter på 61,7 MSEK, som redovisades under första kvartalet, avser reavinst från avyttring av den nordiska konsultverksamheten.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 18,0 (-34,3) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 (-33,9) procent. För årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 52,1 (-16,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1 (-5,0) procent exklusive reavinst. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader på sammanlagt 37,5 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 0,77 (-1,63) SEK för tredje kvartalet och till 2,31 (-0,91) SEK för årets nio första månader, exklusive reavinst.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,6 (17,9) MSEK för tredje kvartalet samt till 60,0 (67,6) MSEK för årets nio första månader. Likvida medel vid tredje kvartalets utgång uppgick till 134,6 (121,6) MSEK.

Sedan början av 2012 bedrivs verksamheten som ett programvarubolag efter avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i slutet av 2011.

Juli – september 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 107,3 (101,1) MSEK
 • Tillväxt,6,1%
 • Tillväxt valutajusterad, 5,8
 • Rörelseresultat, 18,0 (-34,3) MSEK
 • Rörelsemarginal, 16,8 (-33,9)%
 • Resultat före skatt, 19,5 (-31,4) MSEK
 • Resultat efter skatt, 12,9 (-28,0) MSEK
 • Resultat per aktie, 0,77 (-1,63) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 26,6 (17,9) MSEK
 • Likvida medel, 134,6 (121,6) MSEK

Januari – september 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes. Samtliga siffor exklusive reavinst.)

 • Nettoomsättning, 345,3 (322,0) MSEK
 • Tillväxt, 7,2%
 • Tillväxt valutajusterad, 5,2%
 • Rörelseresultat, 52,1 (-16,0) MSEK
 • Rörelsemarginal, 15,1 (-5,0)%
 • Resultat före skatt, 56,3 (-11,9) MSEK
 • Resultat efter skatt, 39,0 (-15,7) MSEK
 • Resultat per aktie, 2,31 (-0,91) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 60,0 (67,6) MSEK

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Enea har fortsatt att utvecklas positivt under perioden. Vårt tredje kvartal visade på en avsevärd förbättring med ett rörelseresultat som var ca fem gånger bättre jämfört med samma period föregående år. Det var vårt bästa tredje kvartal sedan rekordåret 2008. Vi levererade en vinst per aktie som tangerade nivån från det året trots att vi sedan dess avyttrat 35 procent av verksamheten. Beslutet från i fjol att fokusera på vår globala programvaruaffär, där möjligheterna till höga marginaler är betydligt större, i kombination med bra kostnadskontroll, har tagit oss till en rörelsemarginal för de första nio månaderna som Enea inte uppvisat tidigare. Dessutom växer vi, framförallt i vårt amerikanska dotterbolag och på våra stora kunder. Att framgångsrikt kunna bedriva verksamhet i USA är en viktig förmåga för ett globalt IT-bolag, då en stor del av marknaden finns i USA.

Marknadstrender

Linux i kombination med realtidsoperativsystem är i stor utsträckning standard när telekomutrustning för infrastruktur byggs och har därför blivit en förutsättning för att fortsätta att ha en ledande ställning hos de stora företagen i världen. Vi vill därför bli bäst i världen på Linux för realtid. Det är vi inte idag. Så sent som den 27 september lanserade vi vår första kommersiella Linuxdistribution. Den är helt fokuserad mot realtid. Vi har innovationer inom detta område som i testmiljö förbättrar prestandan i en Linuximplementation med så mycket som 10 gånger, beroende på vilken hårdvaruplattform man valt. Kör man Linux tillsammans med vårt eget realtidsoperativsystem kan vi visa på prestandaförbättringar på upp till 100 gånger, jämfört med ren Linux, igen beroende på hårdvaruplattform.

Men marknaden för Linux liksom all open source utvecklas mycket snabbt. Vi kommer att väsentligt behöva öka insatserna under de kommande åren, för att bli den ledande aktören inom Linux för realtidsapplikationer. Vi kommer att behöva attrahera några av världens ledande individer inom detta område och vår ambition är att bygga upp det absolut starkaste laget inom loppet av ett antal år. Baserat på den marknadsposition vi skapat som världsledande inom wireless broadband, med vår teknologi inbyggd i över en miljard kommunicerande produkter i världen och den kompetens vi ackumulerat under mer än två decennium, är jag konfident att vi kommer att lyckas. Ingen annan har bättre förutsättningar än vi.

Innovation

Den kraftfulla ökningen av kommunicerande mobila enheter och den resulterande ökningen av datatrafik gör telekom till en marknad med goda tillväxtprognoser. Men det är även en marknad där kraven på allt mer kapacitet till allt lägre priser är tydlig. Det gör att tillverkarna inom telekom är mycket priskänsliga. I likhet med Linux innebär denna kontinuerliga jakt på bättre pris och prestanda ökande affärsmöjligheter för Enea. Men det innebär också en kontinuerlig press på vår affär och våra marginaler. Vi kommer därför fortsätta att investera även utanför telekomsegmentet och på sikt flytta resurser till nya områden, allt för att fortsätta att förbättra vår konkurrenskraft, marknadsposition och våra marginaler.

Innovation, kvalitet, snabbhet och flexibilitet blir nyckelord för oss. Det finns ingen motsättning mellan kvalitet och snabbhet. Tvärtom går de ofta hand i hand. En marknad som är under kraftig tillväxt, men samtidigt utsatt för stor prispress kräver båda egenskaperna av de ledande aktörerna. Våra produkter och vår leverans måste präglas av mycket hög kvalitet. Bättre produkter än konkurrenternas är ett argument flera av våra kunder använder gentemot sin marknad. Tekniskt marknadsledarskap är ett annat säljargument flera av våra kunder använder, d.v.s. vi måste säkerställa att våra kunder får tillgång till och kan använda den senaste teknologin, och att våra produkter, inbäddade i våra kunders produkter, är av yppersta kvalitet. Vår ledande produkt är vårt operativsystem, som sitter i telekomutrustning, men också i hjärt/lungmaskiner och i satellitsystem. Den måste leverera oerhörd prestanda och kvalitet, för att våra kunder ska kunna fortsätta att ha unik prestanda jämfört med sina konkurrenter. Flexibilitet blir avgörande för oss internt i förmågan att ta till oss nya teknologier och externt i att förhålla oss till och konkurrera i en verklighet allt tydligare präglad av open source.

För att säkerställa tillväxt och hög lönsamhet framöver måste vi dra nytta av de marknadstrender vi identifierat och säkerställa att vi finns med i de utvecklingsprojekt som våra kunder startar upp för att bygga framtidens nät. Det är ett arbete som ständigt fortgår.

Till sist

Eneas försäljning varierar med kundernas framgångar genom de royaltyströmmar som baseras på kundernas försäljning. Tillväxten mellan kvartalen kommer därför att variera. Kundernas fortsatta försäljningsutveckling kommer givetvis att vara betydelsefull för vår marginalutveckling. Vår ambition under de kommande fem åren är att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen 24 oktober kl: 10:00

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: 08-506 857 57 eller +44 207 153 9 156

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/investors

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-24 kl 7.30.