Pressmeddelande

Enea delårsrapport januari – juni 2009

Andra kvartalet vände Enea till vinst

Andra kvartalet

 •           Nettoomsättningen uppgick till 202,9 (240,1) mkr.
 •           Intäkterna för affärsområdet Products var 84,9 (98,1) mkr.
 •           Intäkterna för affärsområdet Services var 129,3 (163,1) mkr.
 •           Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (13,0) mkr.
 •           Resultat efter skatt minskade till 5,0 (31,4) mkr, motsvarande 0,28 (1,74) kr per aktie. 1)
 •           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,1 (39,8) mkr.
 •           Besparingsprogrammet om 50 mkr genomförs enligt plan.

 Januari – juni

 •           Nettoomsättningen uppgick till 410,2 (458,7) mkr.
 •           Intäkterna för affärsområdet Products var 165,4 (181,9) mkr.
 •           Intäkterna för affärsområdet Services var 274,6 (310,1) mkr.
 •           Rörelseresultatet minskade till -32,1 (31,7) mkr, varav poster av engångskaraktär uppgick till -31,4 mkr.
 •           Resultat efter skatt minskade till -20,2 (42,2) mkr, motsvarande -1,13 (2,34) kr per aktie. 1)
 •           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,6 (45,1) mkr.

1)      Resultatet för andra kvartalet 2008 påverkades positivt med 19,9 mkr av en aktiverad skattefordran i USA.

Se hela rapporten på www.enea.com/finansiellarapporter