Pressmeddelande

Enea delårsrapport april-juni 2012

Omsättningstillväxt och väsentligt förbättrad lönsamhet

Enea fortsatte visa tillväxt samt förbättrad lönsamhet under det andra kvartalet. Sedan början av 2012 bedrivs verksamheten som ett fokuserat programvarubolag efter avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i slutet av 2011.

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade till 120,6 (107,4) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,3 (-6,2) procent. För årets sex första månader uppnåddes en tillväxt på 7,7 (-3,6) procent.

Övriga intäkter på 61,7 MSEK, som redovisades under första kvartalet, avser reavinst från avyttring av den nordiska konsultverksamheten.

Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 18,4 (4,3) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,3 (4,0) procent. För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 34,1 (18,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,3 (8,2) procent exklusive reavinst.

Resultat per aktie uppgick till 0,88 (0,19) SEK för andra kvartalet och till 1,53 (0,77) SEK för årets sex första månader, exklusive reavinst.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,3 (44,3) MSEK för andra kvartalet samt till 33,4 (49,7) MSEK för årets sex första månader. Likvida medel uppgick vid andra kvartalets utgång till 117,3 (122,6) MSEK.

Den 16 maj utbetalades 8,00 (5,00) SEK per aktie till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande, vilket motsvarar 136,9 (86,7) MSEK.

April – juni 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 120,6 (107,4) MSEK
 • Tillväxt, 12,3 (-6,2)%
 • Tillväxt valutajusterad, 8,1 (-2,8)%
 • Rörelseresultat, 18,4 (4,3) MSEK
 • Rörelsemarginal, 15,3 (4,0)%
 • Resultat före skatt, 20,5 (5,6) MSEK
 • Resultat efter skatt, 14,9 (3,3) MSEK
 • Resultat per aktie, 0,88 (0,19) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 27,3 (44,3) MSEK
 • Likvida medel, 117,3 (122,6) MSEK

Januari – juni 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes. Samtliga siffor exklusive reavinst.)

 • Nettoomsättning, 238,0 (221,0) MSEK
 • Tillväxt, 7,7 (-3,6)%
 • Tillväxt valutajusterad, 4,9 (-0,6)%
 • Rörelseresultat, 34,1 (18,2) MSEK
 • Rörelsemarginal, 14,3 (8,2)%
 • Resultat före skatt, 36,8 (20,3) MSEK
 • Resultat efter skatt, 26,1 (13,2) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,53 (0,77) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 33,4 (49,7) MSEK

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Enea har fortsatt att utvecklas positivt under andra kvartalet. Omsättningen har ökat med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och med 2,9 procent jämfört med första kvartalet. Dessutom har rörelsemarginalen fortsatt öka och uppgick till 15,3 procent under andra kvartalet, vilket är den högsta marginal Enea har redovisat på mycket länge. Det betyder att vinsten var mer än fyra gånger större än samma kvartal föregående år.

Marknadstrender

Vi vill bli bäst i världen på operativsystem för kommunicerande system med tillhörande tjänster. Linux i kombination med realtidsoperativsystem är idag i stor utsträckning standard när telekomutrustning för infrastruktur byggs och har därför blivit en förutsättning för att fortsätta att ha en ledande ställning hos de stora företagen i världen. Vi har därför initierat och accelererat vår satsning på Linux. Vi har också valt att ge vår version av Linux förstärkta realtidsegenskaper, vilket är avgörande inom kommunikationssegmentet. Vi kan även dra nytta av vår starka serviceorganisation som har lång erfarenhet av att hantera tjänsteintensiva och storskaliga projekt på ett framgångsrikt sätt.

En annan tydlig trend är att använda sig av så kallade ”system-on-chip” d.v.s. hårdvara som redan har programvara, som exempelvis operativsystemet, förintegrerad. Utrustningstillverkaren kan då vända sig till en aktör och få en färdigintegrerad lösning som är testad och verifierad från start. Denna utveckling är fortfarande i sin linda men gör våra relationer med hårdvarutillverkarna än viktigare. Kraven på tillförlitliga och högpresterande operativsystem har inte minskat och vi vill vara den partner hårdvarutillverkarna väljer för sina system-on-chip lösningar. Vi arbetar därför allt närmare hårdvarutillverkarna och har ökat våra investeringar inom detta område.

Innovation

Den kraftfulla ökningen av kommunicerande mobila enheter och den resulterande ökningen av datatrafik gör telekom till en marknad med goda tillväxtprognoser. Men det är även en marknad där kraven på allt mer kapacitet till allt lägre priser är tydlig. Det gör att tillverkarna inom telekom är mycket priskänsliga. I likhet med Linux och system-on-chip innebär denna kontinuerliga jakt på bättre pris och prestanda, ökande affärsmöjligheter för Enea. Men det innebär också en kontinuerlig press på vår affär och våra marginaler. Vi kommer därför fortsätta att investera även utanför telekomsegmentet och på sikt flytta resurser till nya områden, allt för att fortsätta att förbättra vår konkurrenskraft, marknadsposition och våra marginaler.

För att säkerställa tillväxt och hög lönsamhet framöver måste vi dra nytta av de marknadstrender vi identifierat och säkerställa att vi finns med i de utvecklingsprojekt som våra kunder startar upp för att bygga framtidens nät. Det är ett arbete som ständigt fortgår. Vi har exempelvis ett pågående utvecklingsprojekt för att utöka Eneas operativsystem OSE med stöd för 64 bitars arkitektur.

Under kvartalet har vi i nära samarbete med hårdvarutillverkaren Freescale lanserat Enea Linux Base Station Platform vilken på ett smidigt sätt ger kunden tillgång till en grundläggande plattform för att utveckla basstationer. Eneas Linuxversion, som utgör basen i denna plattform, är optimerad för de krav som ställs inom tele-komindustrin. Enea Linux Base Station Platform utnyttjar dessutom hårdvaran effektivare vilket möter kraven på lägre kostnader.

Till sist

Eneas försäljning varierar med kundernas framgångar genom de royaltyströmmar som baseras på kundernas försäljning. Tillväxten mellan kvartalen kommer därför att variera. Några av våra viktiga kunder hade en svagare försäljningsvolym än förväntat under första kvartalet vilket påverkade vårt andra kvartal negativt. Kundernas fortsatta försäljningsutveckling under året kommer givetvis att vara betydelsefull för vår marginalutveckling. Vår ambition under de kommande fem åren är att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter.”


Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen 20 juli kl: 10:00

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: +46 8 506 857 57 eller +44 (0) 20 7750 9950 end_of_the_skype_highlighting

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/investors

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-20 kl 7.30.