Pressmeddelande

Enea Delårsrapport, april-juni 2010

Enea fortsätter förbättra rörelsemarginalerna
Under andra kvartalet 2010 har Enea fortsatt förbättra resultatet jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 9,5 procent och rörelseresultatet till 18,3 MSEK. Affärsområde Software har uppvisat både tillväxt och en väsentligt förbättrad lönsamhet jämfört med andra kvartalet föregående år. Även affärsområde Consulting har fortsatt förbättra lönsamheten och har ökat intäkterna jämfört med föregående kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt  och bidrog till att förstärka Eneas goda finansiella ställning ytterligare.

Utsikterna för helåret 2010 är oförändrade. Enea förväntas uppvisa en stabil intäktsutveckling och ett väsentligt förbättrat rörelseresultat jämfört med 2009.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättning 192,6 (202,9) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Software 91,2 (84,9) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 115,1 (129,3) MSEK.
 • Rörelseresultat 18,3 (4,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt 14,6 (5,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 66,5 (15,1) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,84 (0,28) SEK.

 Första halvåret

 • Nettoomsättning 378,9 (410,2) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av ändrad redovisning av royalty vilket fick en negativ effekt på 7 MSEK under första kvartalet
 • Intäkter för affärsområde Software 177,9 (165,4) MSEK.
 • Intäkter för affärsområde Consulting 227,9 (274,6) MSEK.
 • Rörelseresultat 30,1 (-32,1) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK under första kvartalet.
 • Resultat efter skatt 23,3 (-20,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 70,6 (36,6) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,34 (-1,13) SEK.

 

Per Åkerberg, VD och Koncernchef kommenterar:

"Enea har under andra kvartalet fortsatt att väsentligt förbättra lönsamheten. Våra två affärsområden, Software och Consulting, tar ytterligare några steg mot våra långsiktiga lönsamhetsmål samtidigt som omsättningssiffrorna visar en allt tydligare positiv trend. Under föregående år  gjorde vi en rad anpassningar av verksamheten vilket resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas. Trots detta ser vi nu tillväxt inom Software och en återhämtning inom merparten av Consulting. Rörelseresultatet är signifikant bättre än föregående år och  uppgick till 18,3 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent. På intäktssidan har vi inte nått upp till föregående års omsättningsnivåer och rapporterar en omsättning som var 5 procent lägre än andra kvartalet föregående år.

Enea har under de senaste kvartalen haft en god finansiell ställning och under andra kvartalet har den förstärkts ytterligare genom ett starkt kassaflöde på 66,5 MSEK från den löpande verksamheten. Detta trots att vi genomfört en utdelning till våra aktieägare om 1,50 SEK per aktie eller 26 MSEK totalt sett. 

Software
Affärsområde Software har uppvisat både tillväxt och förbättrade marginaler under kvartalet.  Rörelsemarginalen har klättrat drygt fyra procentenheter sedan föregående kvartal och uppgick till 15,5 procent. Det ligger väl i linje med affärsområdets långsiktiga marginalmål om 20 procent.  Med 29 design wins under kvartalet, vilket är  mer än dubbelt så många jämfört med första kvartalet, har Enea fortsatt att stärka sin marknadsposition och lägga grunden för fortsatt tillväxt.

 På produktsidan har vi fördjupat vårt samarbete med Freescale Semiconductors. Inom vår bransch är operativsystemets framgång delvis beroende på hur väl produkterna är anpassade till hårdvaran och med partnerskap såsom det med Freescale får vi tidigt inblick i framtida produktplaner och kan gemensamt anpassa våra produkter för att optimera prestandan för kunderna. Samarbetet med Freescale innebär även gemensam bearbetning av kunder tillsammans med Freescales globala säljkår. Som del av detta samarbete har vi även lanserat ett antal produktförbättringar för Freescales processorer inom området för multicore. Multicore är det stora teknikskiftet inom realtidsoperativsystem och bedöms vara ett viktigt tillväxtområde framöver. Enea är väl positionerat för att ta aktiv del i denna utveckling och ta nya marknadsandelar.

Consulting
Även affärsområde Consulting har förbättrat rörelsemarginalen, både jämfört med första kvartalet och jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent för andra kvartalet. Det ska jämföras med det långsiktiga målet om 10 procent. Samtliga fem regioner har uppvisat en positiv utveckling och vi ser att återhämtningen successivt sker både vad gäller omsättning och lönsamhet. Återhämtningen går långsammare i Öresund än övriga regioner.

 Till sist
På lång sikt har Enea goda möjligheter att fortsätta utvecklas positivt och skapa långsiktiga aktieägarvärden, både genom organisk tillväxt och via förvärv. För 2010 har vi som ambition att ytterligare förstärka vår marknadsposition och fortsätta förbättra lönsamheten."

Den fullständiga delårsrapporten finns på Eneas hemsida på www.enea.se