Pressmeddelande

Enea Bokslutskommuniké för år 2009

För Enea har 2009 präglats av besparingar och omstruktureringsprogram. Omsättningen har minskat med 15 procent vilket främst beror på minskade royalties från telekomkunder samt en vikande efterfrågan på konsulttjänster. Resultatet har däremot förbättrats under året från en förlust under första kvartalet till en rörelsemarginal på 8,5 procent före engångsposter för  fjärde kvartalet.

 

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning 195,1 (252,0) mkr.  

 • Intäkter för affärsområdet Software 91,0 (108,5) mkr.   

 • Intäkter för affärsområdet Consulting 113,6 (168,0) mkr.  

 • Rörelseresultat 13,1 (23,4) mkr.   

 • Rörelsemarginal före engångsposter 8,5 (9,3) procent.  

 • Resultat efter skatt 14,9 (31,8) mkr.  

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 35,9 (30,5) mkr.  

 • Resultat per aktie 0,85 (1,76) kr. 

 

Januari – december

 • Nettoomsättning 777,7 (917,6) mkr.   

 • Intäkter för affärsområdet Software 339,7 (378,1) mkr.  

 • Intäkter för affärsområdet Consulting 488,0 (615,9) mkr.  

 • Rörelseresultat  -4,1 (73,1) mkr.   

 • Rörelsemarginal före engångsposter 4,9 (8,0) procent.  

 • Resultat efter skatt 4,2 (88,3) mkr.  

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,3 (81,7) mkr. 

 • Resultat per aktie 0,24 (4,90) kr. 

VD har ordet
För Enea har 2009 varit ett omställningsår. Under första kvartalet redovisade Enea en förlust. Det följdes av en rad åtgärder såsom en ny fokuserad strategi och ett omfattande omstruktureringsprogram för att få ner kostnaderna. Programmet är nu avslutat och de sista omstruktureringskostnaderna tagna i fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalet var ett kvartal med blandat resultat. Intäkterna minskade med 23 procent för kvartalet främst p.g.a lägre omsättning än väntat på konsultsidan. Rörelseresultatet har däremot visat upp en stabil utveckling de senaste kvartalen och under fjärde kvartalet uppgick rörelsemarginalen före engångsposter till 8,5 procent.

För helåret minskade omsättningen med 15 procent. Den lägre omsättningen påverkade även vinsten som blev sämre än föregående år. Vi lyckades dock vända den negativa trenden i början på året till en vinst på helårsbasis före engångsposter.

Vi avslutade året i positiv anda med att vinna vår största affär någonsin. Ett globalt finansföretag valde Enea som leverantör av programvara och konsulttjänster till ett värde av 37 mkr.

 Software
Affärsområdet Software presterade enligt förväntningarna för det fjärde kvartalet. Lönsamheten fortsatte att hålla sig på en hög nivå och uppgick till 17 procent för fjärde kvartalet. Det är något under affärsområdets marginalmål om 20 procent, men vi är på god väg att kunna hålla denna marginal även på lång sikt. Nyförsäljningen av licenser ligger på en stabil nivå medan intäktsströmmarna från royalties minskat p.g.a. en nedgång i telekomkundernas försäljningsvolymer. Dessutom har redovisningsprinciperna för royalties ändrats under året vilket gör att jämförelsetalen för 2008 är något för höga. Sammantaget resulterade detta i en minskad omsättning med 16 procent för fjärde kvartalet.

På produktsidan är vår lansering av stöd för multicoreprocessorer den viktigaste förbättringen under året. Multicore är det stora teknikskiftet inom realtidsoperativsystem och bedöms vara ett viktigt tillväxtområde framöver. Enea är väl positionerade för att ta aktiv del i denna utveckling och ta nya marknadsandelar.

Consulting
Affärsområdet Consultings resultat var sämre än förväntat under fjärde kvartalet. Intäkterna minskade med 32 procent och rörelsemarginalen var negativ. Före engångsposter var rörelsemarginalen 1 procent jämfört med det långsiktiga målet om 10 procent. Inom Consulting var utvecklingen blandad. Den svenska konsultverksamheten har upplevt den största nedgången i efterfrågan under året framför allt i Öresundsregionen. Efterfrågan ser dock ut att successivt återvända och Enea har en bra kombination av kompetens inom de områden som efterfrågas.

Till sist
När vi nu avslutar 2009 ser vi ett mer konkurrenskraftigt Enea med väsentligt förbättrad intjäningsförmåga. För 2010 har vi som ambition att komma ytterligare ett steg närmare våra marginalmål för Software och Consulting.

Läs hela rapporten på www.enea.com/finansiellarapporter