Pressmeddelande

Enea AB: Bokslutskommuniké för år 2006

Ny generation produkter till marknaden

Fjärde kvartalet
- Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 206 (197) mkr.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 1 procent till 70 (69) mkr, och svarade för 34 procent av omsättningen.
- Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 21 (17) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 10 (8) procent.
- Resultat efter skatt uppgick till 14 (11) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,03) kr.

Helåret
- Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 750 (726) mkr.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 9 procent till 271 (250) mkr.
- Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 68 (56) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9 (8) procent.
- Negativa valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet med -4,4 (3,0) mkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 48 (69) mkr, varvid jämförelseåret påverkades positivt av aktivering av skattefordran med 24 mkr
- Resultat per aktie var 0,13 (0,19) kr.
- Markant breddad produktportfölj – aktiverade nyutvecklingskostnader uppgick till 33,1 (3,7) mkr.

Hela rapporten: se bifogad fil.