Pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2019

Stockholm, Sverige, 23 oktober 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

God tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 250,2 MSEK (209,6), motsvarande en ökning med 19 procent
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 63,5 MSEK (51,9), motsvarande en rörelsemarginal på 25,4 procent (24,8).
 • Rörelseresultatet ökade till 63,5 MSEK (51,2), motsvarande en rörelsemarginal på 25,4 procent (24,4).
 • Resultat per aktie ökade till 2,37 SEK (1,84).
 • Enea annonserade 9 juli att bolaget har tecknat ett flerårigt kontrakt värt 21,2 MEUR, med en av bolagets nyckelkunder.
 • Enea annonserade 23 augusti att bolaget har emitterat 1,965,000 aktier i en riktad nyemission om 271 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen medförde en utspädning om 10 procent.

Januari – september 2019

 • Omsättningen uppgick till 751,2 MSEK (593,2), motsvarande en ökning med 27 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 201,5 MSEK (133,0), motsvarande en rörelsemarginal på 26,8 procent (22,4).
 • Rörelseresultatet ökade till 197,7 MSEK (122,2), motsvarande en rörelsemarginal på 26,3 procent (20,6).
 • Resultat per aktie ökade till 7,21 SEK (4,61).

Signifikanta händelser efter periodens slut

 • Enea förtidsinlöste i  oktober obligationslånet på 500 MSEK som upptogs 5 mars 2018. I samband med detta tecknade bolaget ett nytt banklån på 250 MSEK med en löptid på 3 år.

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Eneas tredje kvartal 2019 blev en period med tillväxt i både intäkter och vinst. Det är särskilt positivt att Network Solutions växer så starkt (38 procent högre intäkter jämfört med samma kvartal förra året). Vårt senaste förvärv av en affärsenhet som utvecklar programvara för policy- och accesshantering har utvecklats bättre än initiala uppskattningar. Även utan det senaste förvärvet växte Network Solutions organiskt med 6 procent, framför allt tack vare nya kunder och affärer inom trafikhantering och cybersäkerhet.

Vårt beroende av Operating System Solutions fortsätter att minska. Denna produktgrupp utgjorde 23 procent av den totala omsättningen under kvartalet, att jämföra med 29 procent samma period förra året. Minskningen av intäkter för Operating System Solutions var 7 procent, en trend som vi förväntar oss kommer att fortsätta. Kontraktet, som tecknades i juli 2019 med en av våra nyckelkunder, ger oss förutsägbara intäkter under en fyraårsperiod. Vi ser fortsatt god lönsamhet inom detta område och vi kommer kontinuerligt att arbeta med att effektivisera och anpassa verksamheten till kundbehov och affärsvolymer.

Verksamheten inom Global Services, där vi främst hjälper kunder med avancerad programvaruutveckling via våra kompetenscenter i Rumänien och USA, visade tillväxt (7 procent) och förbättrad lönsamhet. Global Services utgjorde 15 procent av den totala omsättningen under tredje kvartalet.

Direktförsäljning av policy- och accesslösningar

Den förvärvade affärsenheten för policy- och accesshantering har före kvartalet bara arbetat med indirekt försäljning via stora systemleverantörer. I juli tecknade vi ett avtal med en stor tysk operatör där vi levererar programvaruprodukter direkt till kundens molnbaserade infrastruktur. Vår affärsmodell bygger på en kombination av programvarulicenser, ett flerårigt underhållsavtal samt tjänster i samband med driftsättning och uppgraderingar. Det nya kontraktet visar att vi kan sälja policy- och accesslösningar direkt till operatörer. Detta kompletterar vår indirekta försäljningsmodell och ger oss värdefulla kontakter med fler kunder.

Optimering av videotrafik

Under augusti tecknade vi ett stort avtal för trafikhantering med en befintlig kund i Sydostasien. Denna region är väldigt spännande –  trafiken i mobilnäten växer snabbt, investeringsbehoven ökar samtidigt som abonnenter ställer krav på att videotjänster och sociala medier skall fungera utan fördröjningar och avbrott. Våra lösningar för trafikhantering kommer att minska kostnaderna för kunden och samtidigt förbättra användarupplevelsen för abonnenterna. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av marknaden för trafikhantering, i och med att mobilanvändare över hela världen förväntar sig bättre och fler tjänster i 4G- och 5G-nät.

Enea har en stark position på marknaden för trafikhantering och vår programvara används i många nät runtom i världen tillsammans med utrustning från de flesta av de stora systemleverantörerna.  Under kvartalet  har vi  drabbats  av  förändringar och förseningar i vissa operatörsprojekt med Huawei, vilket har lett till lägre intäkter än förväntat. Vi räknar med att dessa störningar kommer att fortsätta, men vi bedömer inte att det skapar långsiktiga risker för vår marknadsposition.

Stort intresse för Eneas virtualiseringsplattform

Vi ser ett ökande intresse för vår nya plattform för virtualisering av små användarnära enheter (NFV Access). En av våra första kunder är CMC Networks, en operatör av företagsnät i Afrika och Mellanöstern. CMC Networks kommer att använda vår programvara som en del av sin nya lösning för företagskommunikation, så kallad SD-WAN. Våra intäkter ökar med antalet enheter i drift, från mycket begränsade nivåer 2019. Vi demonstrerade nyligen tillsammans med Intel och FlexiWAN hur applikationer baserade på öppen källkod kan användas, vilket både sänker kostnader och ökar valmöjligheter för våra kunder. Vi ser tillväxtpotential inom detta område, även om marknaden för virtualisering av små enheter i företagsnät fortfarande är i ett tidigt skede.

Effektivare kapitalstruktur

Vi genomförde framgångsrikt en riktad nyemission i augusti för att förändra Eneas kapitalstruktur. Det obligationslån på 500 MSEK som tecknades 2018 inlöstes i förtid under oktober 2019, vilket sänker Eneas kapitalkostnader. Dessa förändringar får sammantaget en positiv effekt på bolagets vinst per aktie från 2020. Inom den nya kapitalstrukturen finns det också  utrymme för nya krediter, något som kan bli aktuellt vid eventuella framtida förvärv.

Framtidsutsikter

Vi ser positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekomsystem och företagsnätverk, även om större affärer kan skapa variationer mellan resultat i enskilda kvartal. Vi gör investeringar i produktutveckling och innovation för organisk tillväxt. Utöver detta kommer vi fortsätta att söka efter förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. 

Vår målsättning för 2019 är att uppnå omsättningstillväxt jämfört med 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.enea.com

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 23 oktober, 2019 kl. 08:30
Länk till Webcast:
https://financialhearings.com/event/11502
Telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8353 
UK: +44 333 300 9262 
US: +1 833 526 8381

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-23 kl. 07:20.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: [email protected]

Renée Johnson; Exekutiv Assistent

Telefon: 070-971 0178

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.