Pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2020

Stockholm, Sverige, 28 april 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Stabilt kvartal utan stora nya affärer

Januari – mars 2020

  • Totala intäkter uppgick till 226,8 Mkr (240,9), motsvarande en minskning med 6 procent. Förra året inkluderade en intäkt på 20 Mkr avseende en förlikning med en större kund.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 Mkr (62,2), motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 procent (25,9). Rörelseresultatet exklusive engångsposter, avseende genomförda omstruktureringar, uppgick till 40,5 Mkr (65,7), motsvarande en rörelsemarginal på 18,3 procent (27,4).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,80 kronor (2,14).
  • Konsekvenserna av coronapandemin har orsakat förseningar i enstaka kundprojekt. Verksamheten internt har kunnat fortgå utan större problem, tack vare IT-stöd och arbete på distans. Vi ser risker för fortsatta störningar i kundprojekt och för fördröjda investeringsbeslut under den fortsatta pandemin, även om marknaden för telekommunikation sannolikt påverkas mindre än ekonomin i stort.

Signifikanta händelser efter periodens slut

  • Enea annonserade i april 2020 ett flerårigt 5G-kontrakt värt 15-20 MUSD med en ledande teleoperatör i Nordamerika.

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Eneas omsättning under det första kvartalet var 221,7 Mkr och rörelseresultatet före engångsposter blev 40,5 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent. Huvuddelen av Eneas affär är stabil, tack vare en hög andel återkommande intäkter från försäljning av programvara som är kritisk för kundernas fortsatta drift av telekom- och företagsnätverk över hela världen. Coronapandemin har dock inneburit vissa förseningar i enskilda kundprojekt och investeringsbeslut. Vi förväntar oss att liknande störningar kan inträffa så länge pandemin påverkar våra nyckelmarknader.

Eneas operativa kassaflöde före förändringar i rörelsekapital var 43,9 Mkr. Starka kassaflöden i kombination med en god likviditet och låg skuldsättning (Nettoskuld / EBITDA = 0,58) gör att vi har bra förutsättningar att hantera en period av ökad osäkerhet på marknaden.

Telekommunikation viktigare än någonsin

Coronapandemins konsekvenser för människor, företag och länder är fortfarande svåra att överblicka. Man kan dock med ödmjukhet konstatera att telekommunikation spelar en viktigare roll än någonsin i samhället. Många människor arbetar hemifrån med hjälp av avancerade verktyg för kommunikation och samarbete på distans. Studenter har hittat nya sätt att bedriva studier över internet. Videoströmnings- och speltjänster har sett en ökad användning när människor tillbringar mer tid hemma. Allt detta har lett till nya trafikmönster och kraftigt ökade trafikvolymer, upp till 50 procent i flera länder. Även om en del av denna ökning kommer att återgå när Coronapandemin är över så finns det skäl att tro att utvecklingen mot ökad digitalisering och kommunikation kommer att accelerera.

För Enea betyder de större trafikvolymerna att vår programvara används mer och att vissa lösningar, till exempel videooptimering, blir ännu viktigare för att våra kunder ska kunna hantera all trafik i nätverken. Vi har redan fått förfrågningar om utökad kapacitet på vissa marknader. Kortsiktigt kommer operatörer ha fokus på att behålla stabila nätverk med minimal manuell påverkan. På längre sikt kommer dock behoven av kapacitet och nya funktioner bara att kunna tillfredsställas med ny teknik och mer frekvensspektrum för mobil kommunikation. Därför tror vi att utbyggnaden av 5G kommer att fortsätta och vi väljer att fortsätta våra investeringar i programvara för 5G och cybersäkerhet.

Strategiskt kontrakt för 5G och datahantering

I detta läge är det särskilt positivt att vi i april tecknade ett strategiskt viktigt 5G-kontrakt med en ledande operatör i Nordamerika. Det som ofta kallas ”network data layer” är en viktig del av operatörernas kärnnätverk och Eneas molnanpassade programvara kommer utgöra ryggraden för all datalagring mot vilken nätverksfunktioner från många andra leverantörer integreras. Kontraktet möjliggör intäkter på 15-20 MUSD under de närmaste fem åren, i takt med att kunden bygger ut 5G nätverk och antalet abonnenter ökar. Kontraktet är tecknat i en direkt relation mellan Enea och operatören, det vill säga inte via någon av våra partners. Detta är en viktig referens när andra kunder skall välja leverantör under kommande år.

Effektiv omställning av företaget

Med hjälp av distribuerade och molnbaserade IT-verktyg för utveckling och kommunikation har vi lyckats ställa om företaget till den situation som råder i de länder där vi har våra stora utvecklingscenter. Vi fortsätter att stödja kunder på distans och att utveckla och testa nya produkter enligt nya marknadskrav och standarder.

Under kvartalet har vi slutfört en planerad reduktion av personal i Sverige och Tyskland. Omstruktureringen genererar engångskostnader om 18 Mkr, vilket är något över tidigare estimat. Förändringen ger oss en effektivare struktur med färre utvecklingscenter och lägre kostnader. Vi kommer fortsätta att anpassa organisationen till affärsläget, till exempel inom vår tjänsteverksamhet i USA där vi förväntar oss lägre efterfrågan på utvecklingskonsulter under resten av året.

Framtidsutsikter

Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20 procent kvarstår. Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av Coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet att både försena projekt på annat sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal. Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekom- och företagsnätverk. Vi ser potential för våra nya lösningar inom virtualisering, cybersäkerhet och 5G och vi fortsätter därför våra investeringar i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget bedömer vi dock att konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning negativt för 2020.

 

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.enea.com

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, klockan 08:30.
Länk till webcast: https://financialhearings.com/event/12423

Telefonnummer:
SE: +46850558357 UK: +443333009261 US: +18338230586

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-28 klockan 07:20.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-post: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.