Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

Förvärv tar Enea till nya nivåer

Första kvartalet 2018

 •  Omsättningen under första kvartalet uppgick till 170,3 (142,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 19 procent.
 •  Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för första kvartalet ökade till 35,1 (27,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 20,6 (19,2) procent.
 •  Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 27,0 (25,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9 (17,7) procent.
 •  Resultat per aktie minskade till 0,94 (1,27) SEK för första kvartalet.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 (30,4) MSEK för kvartalet.
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 140,6 (285,1) MSEK vid kvartalets slut.
 •  Under kvartalet förvärvades det amerikanska bolaget Openwave Mobility. Förvärvet finansierades delvis genom att Enea emitterade ett obligationslån om 500 MSEK.
 •  Givet de förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter styrelsen ser för de kommande åren kommer styrelsen inte att föreslå någon utdelning för 2017.

Januari – mars 2018

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 170,3 (142,7) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 19 (17) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 21 (16) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångskostnader, 35,1 (27,4) MSEK
 •  Rörelseresultat, 27,0 (25,2) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 20,6 (19,2) %
 •  Rörelsemarginal, 15,9 (17,7) %
 •  Resultat efter skatt, 18,2 (21,1) MSEK
 •  Resultat per aktie, 0,94 (1,27) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 8,0 (30,4) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 140,6 (285,1) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Enea växer sig starkare

Det gångna kvartalet var inte bara ett av de bästa kvartalen någonsin, utan också en milstolpe i Eneas historia genom förvärvet av Openwave Mobility. Vi slutförde förvärvet i mars, vilket innebar att vi också konsoliderade resultatet från mars månad och redan nu kan se de första positiva effekterna av förvärvet. Under kvartalet växte vår omsättning med 19 procent över samma period föregående år och vårt resultat före engångskostnader ökade med hela 28 procent. Engångskostnaderna för kvartalet inkluderar 8 MSEK i transaktionskostnader men även inräknat dessa ökade rörelseresultatet med 7 procent över motsvarande period föregående, vilket är klart tillfredställande.

Omställningen accelererar

I och med förvärvet av Openwave Mobility växer den produktgrupp som vi kallar ”Network Solutions” till att bli vårt största produktområde. Totalt representerar det 39 procent av omsättningen under kvartalet och vårt snabbast växande produktområde är därmed också vårt största. Vårt beroende av enskilda nyckelkunder (”Key Accounts”) minskar också i och med förvärvet, och utgör idag 35 procent av omsättningen. Sammantaget är det här två viktiga strategiska förändringar i den omställning som vi genomgår. Även övriga verksamhetsområden utvecklades väl under kvartalet. Jag vill lyfta fram att vår globala tjänsteverksamhet växte med tvåsiffriga tal jämfört med motsvarade period föregående år, vilket är en tydlig förbättring jämfört med samma period föregående år.

Årets första kvartal är alltid händelserikt, där inte minst Mobile World Congress i Barcelona utgör en naturlig blickpunkt för den industri där vi verkar. Likt tidigare år deltog Enea och vår närvaro var större än någonsin tidigare. Vi visade bland annat upp vår kompletta lösning för det som kallas ”uCPE” (universal Customer Premises Equipment) baserat på Eneas NFV Access-plattform. Vi demonstrerade allt ifrån DPI-baserade ”probe”-lösningar till trafikklassificering som ett medel för dynamisk ”service function chaining”, och vi visade Eneas accelererade Linux-lösningar med focus på realtidsegenskaper och prestanda. Det var också på Mobile World Congress som vi annonserade förvärvet av Openwave Mobility, vilket gav oss en unik möjlighet att redan på plats följa upp med berörda kunder och partners. När vi summerar årets händelser i Barcelona kan vi räkna in ett stort antal möten på plats med både befintliga och potentiella kunder och partners.

Strategiskt viktigt förvärv

Den andra delen av det första kvartalet var en intensiv fas, där vi under två hektiska månader både säkrade finansieringen, skrev under förvärvsavtalet och kort därefter kunde slutföra själva förvärvet av Openwave Mobility. I det korta perspektivet kommer vi under 2018 att se positiva effekter på både på omsättning och resultat, och detta märks redan i det första kvartalet. Det vi nu ser är dock resultatet av ett långsiktigt arbete och ett led i vår utveckling och omställning av Enea. Våra diskussioner med Openwave Mobility och dess tidigare ägare, liksom arbetet med att säkra finansieringen, startade redan för ett år sedan. Det här är ett stort förvärv för oss, som tar oss i en riktning i linje med vår fastslagna strategi. Jag har tidigare kommunicerat vår strävan att flytta oss högre upp i mjukvarustacken, att flytta oss högre upp i värdekedjan, och att komma närmare våra slutanvändare – de operatörer som använder Eneas mjukvara i sina nätverk. Den här strategiska målsättningen syftar till att bredda vår nuvarande marknadsposition för att skapa förutsättningar för tillväxt framöver. Vi har historiskt haft en stark men samtidigt avgränsad marknadsposition inom inbyggda operativsystem mot framför allt telekomdomänen – en position som vi tydligt avser att behålla och försvara även framöver. Samtidigt vet vi att det här är ett område som planar ut, och vi har ambitionen att som bolag växa betydligt snabbare än det marknadssegment som vi historiskt befunnit oss i, vilket kräver att vi breddar oss mot nya områden. I ett läge där operativsystem och annan ”hårdvarunära” programvara möter en allt större närvaro av öppen källkod, blir det för oss lättare att hitta tillväxt med goda marginaler högre upp i mjukvarustacken.

Förvärvet av Openwave är ett sätt att förstärka och befästa detta förändringsarbete. Vi förvärvar en affär som direkt adresserar vår traditionella slutanvändare, och vi går från att leverera mjukvara som delkomponent till att nu även leverera kompletta applikationer och lösningar. Att bredda oss till området trafikhantering är en naturlig vidareutveckling bortom den position inom trafikklassificering som vi sedan tidigare har skaffat oss genom förvärvet av Qosmos – samtidigt är det helt i linje med vårt befintliga fokus på NFV och virtualiserade nätverkslösningar. Vi förblir vår traditionella marknad och slutanvändare trogen, parallellt med att vi bygger vidare på den portfölj och kompetens vi redan besitter. Samtidigt adderar vi nya segment inom de områden där vi ser goda tillväxtmöjligheter och framtida mjukvaruaffärer med hög lönsamhet.

Framtidsutsikter

Under 2017 växte vi vår omsättning med 17 procent jämfört med året innan. Vi tappade samtidigt närmare 10 procent i försäljning mot vår största kund, och denna trend förväntas fortsätta och kan öka eller minska framöver beroende på kundens framgångar med de produkter där vår teknologi finns inbyggd. Som jag nämnt tidigare är den negativa trenden framförallt en konsekvens av en allt större användning av öppen källkod, och vi behöver med andra ord växa med mer än denna minskning för att fortsätta att växa Enea som helhet. Den tvist vi haft under ett flertal år fick sin dom under första kvartalet. Den domen ska nu implementeras, men likt den tvist som fortfarande kvarstår kring en av kunden ensidigt genomförd prissänkning, så skapar även implementationen en fortsatt osäkerhet. Det här är på inget sätt några nyheter, och som vi tidigare har kommunicerat är vår förhoppning är vi ska kunna lösa delar av detta under året.

Vi kommer oförtrutet att fortsatta vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild stor produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2018 är att uppnå omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2017.


Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 25 april, 2018 kl. 08:30

Länk: http://www.financialhearings.com/event/10479

Telefonnummer: SE: +46856642662 UK: +442030089802

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-04-25 kl. 07:20.


För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 


Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster.

Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.