Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2013

Förbättrad lönsamhet trots svag intäktsutveckling

Eneas omsättning under första kvartalet blev lägre än första kvartalet föregående år. Rörelsemarginalen och vinsten per aktie fortsatte dock att förbättras.

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 99,3 (117,3) MSEK vilket motsvarar en minskning med 15,3 procent.

Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 14,0 (15,6) MSEK. Rörelsemarginalen ökade dock till 14,1 (13,3) procent.

Resultat per aktie ökade till 0,70 (0,65) SEK för första kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,5 (6,1) MSEK för första kvartalet.

Årsstämman beslutade om att överföra motsvarande 3,00 (8,00) SEK per aktie till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande, motsvarande en total överföring om 49,4 MSEK.

Januari – mars 2013

(motsvarande period föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättning, 99,3 (117,3) MSEK
  • Tillväxt, -15,3 (3,3)%
  • Tillväxt valutajusterad, -13,4 (1,8)%
  • Rörelseresultat, 14,0 (15,6) MSEK
  • Rörelsemarginal, 14,1 (13,3)%
  • Resultat före skatt, 15,3 (16,2) MSEK
  • Resultat efter skatt, 11,6 (11,1) MSEK
  • Resultat per aktie, 0,70 (0,65) SEK
  • Kassaflöde (löpande verksamhet), 6,5 (6,1) MSEK
  • Likvida medel, 143,3 (236,5) MSEK

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Efterfrågan var som väntat svag under första kvartalet. Den starka kronan har dessutom haft en dämpande effekt på intäkterna i svenska kronor. Trots att intäkterna i svenska kronor minskade med 15,3 procent under kvartalet har vi förbättrat rörelsemarginalen till 14,1 procent och även ökat vinst per aktie till 0,70 kronor. De strukturåtgärder vi genomförde under slutet av 2012 har som planerat fått genomslag redan under första kvartalet. Vi har en god kostnadskontroll och internt fokus på att skapa lönsamhet inom företagets samtliga verksamhetsgrenar. Vi har därmed under första kvartalet tagit ytterligare ett litet steg på vägen mot vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 20 procent.

Vår långsiktiga ambition är att skapa tillväxt och växande lönsamhet. Årets första kvartal uppvisade dock en svag intäktsutveckling. Vi upplever en svag investeringsvilja hos många stora telekomföretag. Trots den kraftiga tillväxten av datatrafiken världen över så står många operatörer inför utmaningen att kombinera kostnader för utbyggnad av näten med oförändrade och fasta priser mot konsumenterna. Detta leder till en kraftig priskonkurrens bland leverantörerna av infrastrukturutrustning. Under första kvartalet har en svagare investeringsvilja även varit märkbar inom andra marknadssegment och fortsatt påverkat våra tjänsteintäkter. Vår bedömning är dock att den underliggande tillväxten i datatrafik på sikt kommer att få genomslag också på vår marknad. Vi kommer därför att fortsätta satsa i våra beslutade investeringsområden. Det gäller framförallt vår globala tjänsteverksamhet, med vårt bridged services koncept, samt vårt Linuxerbjudande. Här investerar vi både inom forskning och utveckling samt försäljning och marknadsföring. Inom dessa områden nyrekryterar vi dessutom. Lyckas vi med våra satsningar inom dessa områden samt inom övriga produktområden, kommer det, då efterfrågan återkommer, inte bara att synas på intäktsraden. Det kommer också att få direkt genomslag på resultatet.

Marknadstrender

Trenden inom programvara är sedan länge open source. Men idag handlar det lika mycket om att kombinera open source, tjänster och proprietär programvara (och hårdvara) för att uppnå verkliga resultat och långsiktiga konkurrensfördelar. Apple är ett företag som lyckats med detta och som ofta används som modell. Linux i kombination med realtidsoperativsystem är i stor utsträckning standard när telekomutrustning för infrastruktur utvecklas och har därför blivit en förutsättning för att fortsätta att ha en ledande ställning hos de stora företagen i världen. Vi lanserade vår första kommersiella Linuxdistribution under förra året. Den är helt fokuserad på realtid och utnyttjar därmed vår långa erfarenhet inom området. Vi ser Linux som ett viktigt tillväxtområde framöver. Vi har bra kunddialoger och får bra resultat när kunder utvärderar potentiella leverantörer. Linux fungerar även väl inom vår globala tjänsteorganisation. En stor del av de tjänstelösningar vi idag diskuterar innehåller en Linux komponent.

Det kommer dock ta tid innan vår Linuxförsäljning kommer att nå en sådan nivå att det blir en av våra större produkter, räknat i omsättning. Vi kommer behöva fortsätta våra investeringar för att lyckas. Under första kvartalet blev vi medlemmar i Linaro, en organisation för globalt samarbete kring Linux för ARM-arkitektur. I Linaro samarbetar vi både med konkurrenter och kunder och är med och påverkar viktiga beslut och inriktningar inom området. Vi kommer att ha två Linuxingenjörer på heltid inom denna organisation framöver.

Vår långsiktiga ambition är att under en femårsperiod, med start 2012, skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter. Den pressade investeringsviljan hos operatörerna gör att tillverkarna inom telekom är mycket priskänsliga. Vi kommer därför fortsätta att investera även utanför telekomsegmentet och på sikt flytta resurser till nya områden, allt för att fortsätta att förbättra vår konkurrenskraft, marknadsposition och våra marginaler.

Utsikter

Vi ser en svag efterfrågan och det är idag osäkert när den vänder. Vi håller dock fast vid vår resultatprognos för 2013, även om efterfrågan kommer att vara fortsatt svag under året. Vår bedömning är att vi under helåret ska förbättra både rörelsemarginalen och vinsten per aktie.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag 25 april kl: 10:30

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: 08-50 59 82 61 eller +44 20 33 64 53 73.end_of_the_skype_highlighting

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-25 kl 7.30.