Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2017

Tillfredsställande omsättningstillväxt och rörelseresultat

Andra kvartalet 2017

 • Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 148,5 (124,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 20 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för andra kvartalet ökade till 31,0 (29,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 20,9 (24,1) procent.
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet minskade till 22,5 (28,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,2 (23,2) procent.
 • Resultat per aktie minskade till 0,96 (1,48) SEK för andra kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,1 (41,1) MSEK för kvartalet.
 • Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 260,2 (196,6) MSEK vid kvartalets slut.
 • Den 12 juni utbetalades 2,00 (4,20) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande, vilket motsvarar en överföring uppgående till 35,1 (66,8) MSEK till aktieägarna.

Årets sex första månader

 • För årets sex första månader ökade omsättningen till 289,4 (244,9) MSEK.
 • För årets sex första månader minskade rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 56,7 (57,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 19,6 (23,3) procent.
 • För årets sex första månader minskade rörelseresultatet till 46,0 (55,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9 (22,8) procent.
 • Resultat per aktie minskade till 2,14 (2,86) SEK för årets sex första månader.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,5 (79,9) MSEK för årets sex första månader.


April – juni 2017

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 148,5 (124,1) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 20 (3) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 17 (4) %
 • Rörelseresultat exkl. engångskostnader, MSEK 31,0 (29,9)
 • Rörelseresultat, 22,5 (28,8) MSEK
 • Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 20,9 (24,1)%
 • Rörelsemarginal, 15,2 (23,2) %
 • Resultat efter skatt, 16,8 (23,5) MSEK
 • Resultat per aktie, 0,96 (1,48) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 38,1 (41,1) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 260,2 (196,6) MSEK


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Intressanta tider

 Det är ett nytt Enea som nu har lagt första halvåret 2017 bakom sig. Förvärvet av Qosmos i december förra året, har kompletterat övriga områden på ett mycket tillfredställande sätt, både i hårda och mjuka faktorer. Det bidrar redan nu positivt till vår verksam­het både på översta och understa raden och har förstärkt vår marknadsposition väsentligt inom våra framtidsområden NFV och cyber security. Förvärvet har även stärkt vår lednings- och ingenjörskapacitet.

Totalt sett växte vår omsättning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt fortsätter utmaningarna i affären mot våra nyckelkunder, även om vi på grund av en regle­ring av en tidigare genomförd leverans samt förvärvet av Qosmos, ökade intäkterna under kvartalet med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Den långsiktiga trenden fortsätter dock neråt, precis enligt tidigare och det här är och förblir vår största utmaning. Vi behöver kompensera nedgången i vår gamla affär mot våra stora kunder, med tillväxt inom nya områden.

Trenderna håller i sig

Andra kvartalet har fortsatt enligt de trender vi såg under första kvartalet. Tyvärr fortsatte vår tjänsteförsäljning i USA att utveck­las negativt och för tredje kvartalet i rad tappade vi mer än 20 procent av omsättningen, jämfört med samma period föregående år. De större tjänsteaffärer vi bedömde skulle komma att avgöras under första halvåret 2017 har inte fallit ut. Vår bedömning är att den negativa trenden kommer fortsätta året ut, även om jämfö­relsetalen mot föregående år förväntas stabiliseras under slutet av 2017. Tjänsteförsäljningen i Europa har dock utvecklats väl under första halvåret 2017, liksom under 2016. Denna positiva trend förväntas också fortsätta under kommande kvartal. Vår globala mjukvaruaffär utanför nyckelkunder och utanför området ”network intelligence” fortsatte att utvecklas svagt under andra kvartalet 2017, jämfört med samma period föregående år. Vi har under kvartalet gjort förändringar i sälj- och marknadsorganisatio­nen, för att minska kostnaderna och få fart på vår försäljning.

För att driva försäljningen och för att möta nya marknadsförut­sättningar fortsätter vi att utveckla vår produktportfölj. Inom området NFV har vi under kvartalet annonserat två nya produkter; Enea NFV Core – en NFV-plattform som bygger vidare på vårt arbete inom OPNFV-projektet och Enea NFV Access, en plattform optimerad för användningsfall som ligger närmast abonnenten i nätverket, ofta benämnda som ”customer premises equipme­nt” (CPE). Vi arbetar nu aktivt med att ta dessa nya produkter till marknaden, och vi har redan flera intressanta diskussioner med potentiella kunder och partners. För Enea NFV Core kunde vi dessutom under kvartalet publikt presentera ett redan pågående projekt med China Mobile, som med många mått mätt är världens största mobiloperatör. Även om det finansiella värdet av detta projekt är begränsat, ser vi en stor strategisk betydelse i den här typen av projekt, och det erkännande som ett samarbete med China Mobile ger. Vi kommer fortsätta att utveckla vår position inom de områden där vi bedömer att efterfrågan finns och där vi ser att framtiden skapas.

Tillfredställande resultat

Vi har nu haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion men den kommande perioden handlar framförallt om att växla om vår affär. Under denna omställning kommer vi att fokusera mer på att bygga marknadsposition än på marginalexpansion. Under denna omställning kommer det att bli en utmaning att behålla de marginaler vi skapat tidigare. Man ska fortsatt komma ihåg att de bolag vi förvärvade under 2016 opererade på margi­naler betydligt under de dryga 20 procent som vi har levererat i Enea under de senaste åren. Samtidigt har vi behållit vår ambition att återvända till 20 procents rörelsemarginal redan mot slutet av 2017. Därför är det klart tillfredställande att vi under andra kvartalet nådde 20,9 procents rörelsemarginal, före kostnader av engångskaraktär.

Framtida marginalförbättringar kommer framförallt att skapas ge­nom att fokusera på ett färre antal områden och genom att skära bort det som är olönsamt och saknar tydlig framtidspotential och i samband med detta även kontinuerligt se över vår kostnads­struktur. Under kvartalet har vi beslutat att lägga två av våra äldre produkter i underhållsläge och minska resurserna där, samtidigt som vi fokuserar nästan all vår nyutveckling mot cyber security och framförallt mot NFV. Även om vår investering inom NFV just nu är olönsam för oss, väljer vi att fortsätta satsa här då detta är områden som utvecklas mycket kraftigt på global basis och där vi under ett par år nu, skapat en unik marknadsposition. Som en följd av dessa förändringar kommer vår kostnadsmassa att minska med ca 20 MSEK för helåret 2018. Redan under andra halvåret 2017 kommer vi att få effekt av programmet. Förändringarna är fullt genomförda under andra kvartalet och omstruktureringskost­naderna belastar andra kvartalets resultat med 4,7 MSEK.

Den betydande tvist vi har med en större kund om avtalstolkning, har under kvartalet medfört höga advokatkostnader som belastat vårt Q2 resultat i år med 3,7 MSEK. Vår bedömning är att advo­katkostnaderna kommer att fortsätta på dessa nivåer även under andra halvåret.

Mot denna bakgrund är även vår rörelsemarginal inklusive kost­nader av engångskaraktär för andra kvartalet på drygt 15 procent och vårt rörelseresultat 22,5 MSEK tillfredsställande, även om det är 6,3 MSEK lägre än samma period föregående år. Exklusive en­gångskostnader, på sammanlagt 8,5 MSEK, är vårt rörelseresultat under andra kvartalet bättre än motsvarande period föregående år.

Framtidsutsikter

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag med ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta växa bolaget under god lönsamhet och goda kassaflöden. Det kan dock inte uteslutas att ökande kostna­der av engångskaraktär för att genomföra denna omställning, kan komma att belasta resultatet för 2017.

Vår målsättning för helåret 2017 är att uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2016, före kostnader av engångskaraktär. Förbättringen av rörelse­resultatet förväntas ske under andra halvåret 2017.


Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdag den 19 juli, 2017 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings https://www.financialhearings.com/event/9845

Telefonnummer: SE: +46856642694 UK: +442030089810

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2017-07-19 kl. 07:20.