Pressmeddelande

Delårsrapport april – juni 2016

Starkt kvartal för programvaruförsäljningen utanför Eneas nyckelkunder

Under det andra kvartalet 2016 förbättrades omsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Enea visade en fortsatt rörelsemarginal över 20 procent och ett ökat resultat per aktie.

 •  Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 124,1 (120,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. För årets sex första månader ökade omsättningen till 244,9 (237,6) MSEK.
 •  Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 28,8 (26,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 (22,1) procent. För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 55,8 (49,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,8 (21,0) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 1,48 (1,30) SEK för andra kvartalet och till 2,86 (2,49) SEK för årets sex första månader.  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 (54,7) MSEK för kvartalet och till 79,9 (68,4) MSEK för årets sex första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 196,6 (187,6) MSEK vid kvartalets slut. 
 •  Den 14 juni utbetalades 4,20 (3,60) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande, vilket motsvarar en överföring uppgående till 66,8 (57,8) MSEK till aktieägarna.  

April – juni 2016

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 124,1 (120,2) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 3 (16) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 4 (8) %
 • Rörelseresultat, 28,8 (26,5) MSEK
 • Rörelsemarginal, 23,2 (22,1) %
 • Resultat efter skatt, 23,5 (20,8) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,48 (1,30) SEK
 • Förändring resultat per aktie, 14 (19) %
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 41,1 (54,7) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 196,6 (187,6) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Nya affärer
Vi gick in i 2016 med målet att hålla vår rörelsemarginal stabil på nivåer över 20 procent och med ambitionen att fortsätta öka den absoluta vinsten och resultatet per aktie jämfört med 2015. När vi nu stänger andra kvartalet gör vi det med en rörelsemarginal på 23,2 procent (22,1 procent) och med en 14 procents ökning av resultatet per aktie till 1,48 SEK (1,30 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet blev 28,8 MSEK vilket är 9 procents ökning jämfört med samma period föregående år. Det innebär att vi för första halvåret 2016 har ökat vår rörelsemarginal till 22,8 procent (21,0 procent) och ökat rörelseresultatet med 12 procent till 55,8 MSEK (49,8 MSEK) jämfört med samma period 2015. Under samma period har vårt resultat per aktie ökat med 15 procent.

Omsättningen växte med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkterna från tjänsteverksamheten utvecklades väl och representerade under kvartalet 31 procent av omsättningen. I början på kvartalet gjorde vi inom tjänsteverksamheten en ny stor affär i USA. Denna affär kommer att fortsätta levereras även under tredje kvartalet. Jag har skrivit det många gånger tidigare; expertkunskap, inte bara runt egna produkter utan förmågan att effektivt och med god kvalitet leverera integrerade projekt, är och förblir en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Vår tjänsteverksamhet blir därför strategiskt allt viktigare för oss. Återigen är det programvaruverksamheten utanför våra nyckelkunder, som växer kraftigast jämfört med samma period föregående år och den växer i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Vi befinner oss mitt i en tydlig omställning. Vår omsättning från våra nyckelkunder fortsätter att minska som andel av totalen medan vi återigen har en tillväxt på över 20 procent inom Worldwide Software Sales jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att Worldwide Software Sales för kvartalet representerar 24 procent av vår omsättning jämfört med 14 procent för drygt två år sedan. Detta är ett betydande skifte för Enea och det är klart tillfredställande att vi kan åstadkomma detta under ökande vinstmarginaler.

Prisvinnande team
Marknaden för och hur man bygger framtidens kommunikationssystem är under omfattande förändring och det är avgörande för Enea att vi är en del av denna förändring. Vi fortsätter därför med kraftfulla investeringar i vår produktportfölj och i vårt erbjudande till marknaden. Under första halvåret investerade vi drygt 43 MSEK i det vi kallar produktutveckling och förväntar oss att bibehålla den takten även under andra halvåret. Vi fortsätter att investera i våra proprietära produkter, liksom i lösningar baserade på öppen mjukvara. Under de senaste kvartalen har vi bland annat arbetat med att ta fram en ARM-variant av den version av OPNFV-plattformen som går under namnet ”Brahmaputra”, vilket är den andra – och därmed förbättrade – releasen av denna plattform. Det här är ett projekt som vi har drivit i nära samarbete med ARM, och under det gångna kvartalet kunde vi visa upp resultatet av detta arbete på NFV World Congress i San José. Vårt arbete med OPNFV och ”Brahmaputra” har uppmärksammats i flera olika sammanhang, och under kvartalet fick vårt team inom detta område ta emot ”Director’s Award” på OPNFV Summit i Berlin för sina insatser.

Det är mycket glädjande att Enea’s insatser och medarbetare uppmärksammas på detta sätt. Under samma konferens kunde deltagarna också ta del av hur säkerhetsexperter från Enea och Red Hat tillsammans presenterade det pågående säkerhetsarbetet inom OPNFV-projektet. Det här är ett direkt resultat av vårt engagemang inom utvalda projekt kring öppen källkod, där vi tagit ledande roller kring säkerhet inom både OPNFV- och Yocto-projekten. Vi fortsätter nu arbetet med ”Colorado”, den tredje – och ytterligare förbättrade – releasen av OPNFV-plattformen som förväntas att släppas under hösten 2016.

Nya spännande produkter
Förutom vårt arbete inom ramen för öppen källkod och projekt baserade på öppen källkod, arbetade vi under kvartalet också intensivt med våra egna produkter. Vi färdigställde en ny version av vår Element-produkt med fortsatt fokus på det vi brukar kalla ”on-device management” – ett område där vi ser nya möjligheter inte minst i NFV-sammanhang. Vi har också arbetat intensivt med vår portfölj av operativsystems-lösningar, där vi under kvartalet färdigställde nya versioner av både Enea OSE och Enea Linux. Operativsystem fortsätter att utgöra ryggraden i vår produktportfölj och vi fortsätter att vinna nya kunder med vårt flaggskepp OSE.

De grundläggande teknik- och marknadstrenderna är tydliga och vi satsar lika tydligt på att vara en del av dessa trender genom att utveckla både nya teknikområden och nya affärsmodeller, samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra existerande affärer. Genom att vidareutveckla, bredda, och integrera de olika produkter och lösningar som vi har, samt genom att fortsätta att aktivt leta förvärv, bygger vi en allt starkare position i en mycket intressant marknad. För att kunna kombinera kraftfulla investeringar i vår produktportfölj med fortsatt vinsttillväxt är vår långsiktiga strategi att kontinuerligt optimera vår organisation. Vi söker ständigt nya sätt att göra vår organisation mer effektiv, konkurrenskraftig med bibehållen fokus på spetskompetens, kvalité och kunder. Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Med starka finanser, goda kassaflöden och en förstärkt marknadsposition ser vi framtiden an med tillförsikt.

Målsättningen för helåret 2016 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen att vinst per aktie kommer att förbättras jämfört med 2015, står oförändrad.”

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck,
VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdag den 20 juli, 2016 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings http://www.financialhearings.nu/?160720/enea 
Telefonnummer: SE: +46 8 56642669, UK: +44 2030089804

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2016-07-20 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:
Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: [email protected] 

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehå