Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

Bra kvartal med ökande mjukvaruförsäljning

Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 169 (165) mkr.
• Mjukvaruintäkterna ökade med 14 procent till 70 (62) mkr, och svarade för 41 procent av omsättningen.
• Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 17 (16) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 10 (10) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 13 (34) mkr. Aktivering av uppskjuten skattefordran i 3Q05 påverkade resultatet positivt med 24 mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,09) kr.

Januari-september
• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 544 (529) mkr.
• Mjukvaruintäkterna ökade med 12 procent till 201 (180) mkr.
• Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 47 (40) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9 (8) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 35 (59) mkr.
• Resultat per aktie var 0,10 (0,16) kr.

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.