Pressmeddelande

Bokslutskommuniké för år 2005

Fortsatt tillväxt under lönsamhet

Helåret •Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 712 (656) mkr. Justerat för avyttrade enheter ökade nettoomsättningen med 20 procent. •Mjukvaruintäkterna ökade med 17 procent till 238 (203) mkr, motsvarande en andel om 33 (31) procent av koncernens nettoomsättning. •Rörelseresultatet förbättrades till 56 (21) mkr och rörelsemarginalen till 8 (3) procent. •Resultat efter skatt förbättrades till 69 (14) mkr. Aktivering av uppskjuten skattefordran för koncernens svenska enheter har påverkat resultatet positivt med 24 mkr. •Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,04) kr. Fjärde kvartalet •Nettoomsättningen uppgick till 194 (186) mkr. •Mjukvaruintäkterna ökade med 1 procent till 67 (66) mkr, motsvarande en andel om 34 (36) procent av omsättningen. •Rörelseresultatet uppgick till 17 (24) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9 (13) procent. Hela rapporten: se bifogad fil.