Pressmeddelande

Återköp av aktier i Enea under perioden 13 – 17 maj 2024

Under perioden 13 -17 maj 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 26 217 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2024 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 100 MSEK som tillkännagavs 7 maj 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 10 maj 2024 till och med dagen före årsstämman 2025 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-05-13 7 668 69,1182 529 998,36
2024-05-14 6 571 69,5600 457 078,76
2024-05-15 3 754 68,6606 257 751,89
2024-05-16 5 740 70,2575 403 278,05
2024-05-17 2 484 70,2152 174 414,56

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 202 484 stycken, varav 21 202 484 är stamaktier med 1 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 609 405 stamaktier per den 17 maj 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 593 079.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Stigberg, Finanschef
Phone: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]