Pressmeddelande

Årsstämma i Enea AB

Stockholm, 15 maj 2007 – Årsstämman i Enea AB (556209-7146) den 15 maj 2007, beslöt i enlighet med styrelsens respektive nomineringskommitténs förslag.

Vid årsstämman i Enea AB

• fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att ingen utdelning sker
• beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2006
• fastställdes antalet styrelseledamöter till sex (6) och antalet suppleanter till noll (0) enligt nomineringskommitténs förslag
• fastställdes styrelse- och revisorsarvoden
• valdes följande till ny styrelse enligt nomineringskommitténs förslag:

Staffan Ahlberg (omval)
Åsa Landén Ericsson (omval)
Gösta Lemne (omval)
Jon Risfelt (omval)
Jan Rynning (omval)
Anders Skarin (omval)

• valdes Staffan Ahlberg till styrelsens ordförande
• valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som ny revisor
• beslutades att tillstyrka nomineringskommitténs förslag till valberedning
• bemyndigades styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
• beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i dotterbolaget Enea TekSci i USA, innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner
• bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och endast i samband med företagsförvärv, besluta om nyemission om sammanlagt högst 36.431.372 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om fem öre. Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med högst 1.821.568 kronor 60 öre öre från 18 355 713 kr 20 öre till 20 177 281 kr 80 öre, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst fem 10 procent


För protokoll med bilagor, vänligen besök www.enea.com.

Styrelsen