Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

STOCKHOLM, 4 april, 2008 – Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2008, kl 18.00 hos Enea AB, Skalholtsgatan 9, Kista.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2008 och har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 9 maj 2008 kl. 17.00. Anmälan görs per post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08-5071 4100 eller via e-post till [email protected]. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad fredagen den 9 maj 2008. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid underrätta förvaltaren härom.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare samt val av en rösträknare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av
a) styrelse
b) ordförande i styrelsen
13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram för anställda i Enea, Inc. innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner
16. Styrelsens förslag till beslut om
a) godkännande av styrelsens beslut om utjämningsemission
b) ändring av bolagsordningen
c) sammanläggning av aktier
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Avslutande av stämman

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust (punkt 9 b)
Mot bakgrund av att Enea avser att aktivt delta i marknadens konsolidering avser styrelsen föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007 (föregående år 0 kr).

Valberedningens förslag (punkt 2 och 10-13)
I enlighet med beslut på årsstämman 2007 har en valberedning (VB) inrättats. VB består av aktieägare Per Lindberg, Joachim Spetz representerande Handelsbanken Fonder, Clas Nicolin representerande Dellner Couplers AB, Peter Lundkvist representerande Tredje AP-fonden och Staffan Ahlberg, styrelsens ordförande. VBs ordförande är Per Lindberg. Av VB framlagda förslag stöds av aktieägare med mer än 18 % av rösterna per dagen för denna kallelse.
VB föreslår att Staffan Ahlberg väljs att leda årsstämman år 2008.
VB föreslår att styrelsen skall bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Enligt VBs förslag skall arvode till styrelsen utgå med sammanlagt 1 350 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 160 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härtill kommer ersättning för utskottsarbete med 170 000 kronor. Vidare föreslår VB omval av Staffan Ahlberg, Åsa Landén Ericsson, Gösta Lemne, Jon Risfelt och Anders Skarin, nyval av Kjell Duveblad samt omval av Staffan Ahlberg som styrelseordförande. Enligt förslaget kommer Kjell Duveblad att ersätta Jan Rynning som har avböjt omval. Kjell Duveblad är bland annat ordförande för Trade Doubler och Trio Enterprise samt ledamot av teknologiföretagen Telelogic och Teleopti. Valberedningen anser att hans branschspecifika kompetens kommer att komplettera styrelsens sammansättning på ett utomordentligt sätt.
VB föreslår att ny VB skall bestå av representanter för fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2008 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas nästa aktieägare i storleksordning att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VBs ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB skall löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats skall VBs sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.
VB skall bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman; val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete; val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. VB skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Ersättning för vissa ledande befattningshavare inom Enea AB-koncernen föreslås även kunna utgå i form av optioner, se nedan punkt 15.
Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram för anställda i Enea Embedded Technology Inc. innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett nytt treårigt optionsprogram för alla anställda i bolagets helägda amerikanska dotterbolag Enea Embedded Technology Inc., nedan benämnt Stock Option Plan 2008 eller programmet. Förslaget ansluter nära till Stock Option Plan 2007.
Under Stock Option Plan 2008 skall ej överlåtbara optioner berättigande till förvärv av sammanlagt högst 750 000 aktier i Enea vederlagsfritt kunna tilldelas nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra anställda i Enea Embedded Technology Inc.
Varje tilldelad option skall, med förbehåll för vissa inskränkningar, berättiga till förvärv av en Enea-aktie under perioden från och med den 1 augusti 2011 till och med den 20 december 2011 till en lösenkurs om 115 procent av det volymvägda medeltalet av på Stockholmsbörsen noterade betalkurser för Enea-aktien under perioden från och med den 19 maj 2008 till och med den 23 maj 2008.
Till säkerställande av Enea Embedded Technology Inc:s åtaganden enligt Stock Option Plan 2008 vid lösen av optionerna föreslås emission av 750 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) till Enea Embedded Technology Inc., som skall äga rätt att förfoga över och utan vederlag överlåta Teckningsoptionerna i syfte att fullgöra åtaganden enligt Stock Option Plan 2008. Teckningsoptionerna skall berättiga till nyteckning av aktier till samma kurs som framgår av villkoren för optionerna ovan. Till säkerställande av Enea Embedded Technology Inc:s åtaganden enligt Stock Option Plan 2008 skall nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kunna ske under perioden från och med den 1 augusti 2008 till och med den 20 december 2011. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 37 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning till följd av emissioner m.m.
Sammanlagt högst 750 000 aktier i Enea tillkommer vid fullt utnyttjande av optionerna under Stock Option Plan 2008, med reservation för sådan omräkning som kan komma att ske till följd av split, sammanläggning m.m. enligt villkoren för optionerna. Dessa aktier utgör, under antagande om fullt utnyttjande, cirka 0,2 procent av utestående aktier och röster räknat efter fullt utnyttjande av optionerna under Stock Option Plan 2006, Stock Option Plan 2007 och Stock Option Plan 2008. Vid fullt utnyttjande av optionerna under Stock Option Plan 2006, Stock Option Plan 2007 och Stock Option Plan 2008 utgör antalet nya aktier cirka 0,8 procent av utestående aktier och röster, räknat efter fullt utnyttjande av optionerna under Stock Option Plan 2006, Stock Option Plan 2007 och Stock Option Plan 2008. Stock Option Plan 2008 kan komma att föranleda kostnader för Eneakoncernen i form av sociala avgifter vid utnyttjandet, dels redovisningsmässiga kostnader under optionernas löptid.
Mot bakgrund av den nordamerikanska marknadens betydelse för Eneakoncernen, konkurrenssituationen på denna marknad och förekomsten av liknande incitamentsprogram hos de arbetsgivare med vilka Enea Embedded Technology Inc. primärt konkurrerar om personal bedöms programmet som viktigt för nyrekrytering och bibehållande av personal i den nordamerikanska verksamheten och därmed viktigt för Enea Embedded Technology Inc:s fortsatta utveckling. Med hänsyn härtill samt med beaktande av programmets villkor och omfattning, bedömer styrelsen att det föreslagna programmet är rimligt och fördelaktigt för Enea Embedded Technology Inc. och därigenom för Enea och dess aktieägare.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om A. godkännande av styrelsens beslut om utjämningsemission, B. om ändring av bolagsordningen och C. om sammanläggning av aktier (punkt 16)
A. Godkännande av styrelsens beslut om utjämningsemission
Styrelsen för bolaget beslutade den 5 februari 2008, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 0,95 kronor genom nyemission av högst 19 aktier och på följande huvudsakliga villkor i övrigt.
1. de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas endast av Nordea Bank AB;
2. teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 2,00 kronor, motsvarande Enea-aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 22 januari - 4 februari 2008;
3. de nya aktierna skall tecknas och kontant betalning därför skall erläggas senast den 16 maj 2008; och
4. de nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2008.
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier jämnt delbart med 20 så att den nedan under punkten C. föreslagna sammanläggningen kan verkställas.

B.Beslut om ändring av bolagsordningen
För att kunna genomföra den nedan under punkten C. föreslagna sammanläggningen av aktier, förslår styrelsen vidare att lydelsen av bolagsordningens § 5 om antalet aktier ändras, i enlighet med följande förslag.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 § 5
Antalet aktier skall vara lägst Antalet aktier skall vara lägst
150 000 000 och högst 600 000 000. 7 500 000 och högst 30 000 000.

C.Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 1:20 skall ske, innebärande att 20 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att försäljas på bolagets bekostnad av Nordea Bank AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Styrelsen föreslår slutligen att årsstämmans beslut enligt punkterna A.-C. fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för förslaget.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2009, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen samt att styrelsen i övrigt får bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen skall dock fastställas på marknadsmässiga grunder och högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.
Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse.
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslutet ersätter tidigare beslut om bemyndigande fattat på årsstämman år 2007.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.enea.com. Kopia av handlingarna översändes per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Kista, april 2008
Styrelsen