Pressmeddelande

Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Årsstämman i Enea AB (publ) ägde rum torsdagen den 7 april 2011, kl. 16.00  hos Enea AB, Skalholtsgatan 9, Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att anta ett automatiskt inlösenprogam till ett värde av 5,00 SEK per aktie.

Styrelse

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.  Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Lidbeck omvaldes som styrelseordförande och Åsa Landén Ericsson, Anders Skarin, Kjell Duveblad och Mats Lindoff omvaldes till ledamöter i styrelsen.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 250 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes oförändrat också att 170 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Styrelsen ska disponera 500 000 kronor som ska användas till extraordinära insatser. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen

Årsstämman godkände det förslag till regler för valförberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet varar till årsstämman år 2012. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman år 2012, i syfte att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt inlösenprogam innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 5,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 13 maj 2011. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 18 april 2011. Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 20 april–5 maj 2011.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet.

Ändring av bolagsordningen

Stämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser om lägsta och högsta antal aktier och lägsta och högsta belopp för aktiekapital.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission

Stämman beslutade att makulera del av de aktier, som återköpts på grund av tidigare återköpsbemyndiganden, genom att minska aktiekapitalet med 428 488,83 kr genom indragning av 422 080 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond. I syfte att undvika registreringsmyndighetens/rättens tillstånd, beslutade stämman samtidigt om fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 428 488,83 kronor utan utgivande av nya aktier och genom ianspråktagande av fri fond.