Pressmeddelande

Enea – kompletterande information återköpsprogram

Enea offentliggjorde tidigare idag att Eneas styrelse har beslutat att utnyttja det erhållna bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna aktier under tredje kvartalet. Enea kompletterar informationen med att det maximala beloppet för återköp i programmet uppgår till 25 MSEK till och med 25 oktober 2023.

De kompletta villkoren för återköpsprogrammet framgår nedan:

  • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter samt enligt MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Förvärv får ske under perioden från och med 19 juli 2023 till och med 25 oktober 2023.
  • Det antal aktier som ska förvärvas får sammanlagt inte medföra att bolagets innehav efter förvärvet överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm.
  • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant och det sammantagna beloppet som ska betalas för återköpta aktier får högst uppgå till 25 MSEK.

Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Kontaktperson

Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com