Pressmeddelande

Enea genomför en riktad nyemission om 141 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ENEA.

Enea AB (publ) (”Enea”) har, med stöd av det bemyndigande som lämnats av Eneas årsstämma den 9 maj 2017, och enligt vad Enea indikerat i sitt pressmeddelande den 25 oktober 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 786 000 aktier till kvalificerade investerare till en teckningskurs om 79 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat accelerated book building-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och europeiska kvalificerade investerare, inklusive Swedbank Robur Fonder Ny Teknik och DNB Asset Management. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Eneas finansiella flexibilitet för ytterligare värdeskapande investeringar och förvärv. Genom nyemissionen kommer Enea att tillföras cirka 141 miljoner kronor före transaktionskostnader. Enea avser primärt att använda emissionslikviden för att genom förvärv stärka bolagets marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Enea att uppgå till 19 650 231. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9 procent baserat på det totala antalet aktier i Enea efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Enea engagerat ABG Sundal Collier som sole lead manager och bookrunner.

Kontakt

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Enea i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Enea har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.