Pressmeddelande

Återköp av aktier i Enea under perioden 17 – 20 juni 2024

Under perioden 17 – 20 juni 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 19 318 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2024 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 100 MSEK som tillkännagavs 7 maj 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 10 maj 2024 till och med dagen före årsstämman 2025 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-06-17 5 474 76,4609 418 546,97
2024-06-18 6 725 74,6642 502 116,75
2024-06-19 4 467 75,6201 337 794,99
2024-06-20 2 652 77,2397 204 839,68

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 202 484 stycken, varav 21 202 484 är stamaktier med 1 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 751 222 stamaktier per den 20 juni 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 451 262.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Stigberg, Finanschef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]